Pieslēgties
Pievienojies mums

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") ir juridiska vienošanās starp Jums ("Jūs", "Jūsu") un SumUp Payments Limited ("SumUp", "mēs", "mūsu" vai "mums"), kas nosaka mūsu maksājumu apstrādes un citu pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses, mūsu mobilo aplikāciju ("lietotne" vai "programmatūra") un jebkuru mūsu karšu pieņemšanas ierīču ("terminālis") versiju izmantošanu (vienkopus kā "pakalpojumi").

SumUp Payments Limited ir pilntiesīga maksājumu iestāde, kuru regulē Finanšu pārvaldības iestāde, tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir reģistrēta Anglijā un Velsā. Reģistrācijas numurs: 07836562, juridiskā adrese: 32–34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, AK.

Šī vienošanās ir sadalīta trīs daļās: pirmajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas attiecas uz pakalpojumu izmantošanu. Otrajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas regulē maksājumu apstrādi kā pakalpojumu daļu. Trešajā daļā ir ietverti papildu juridiskie noteikumi, kas nosaka juridiskās attiecības starp Jums un mums.

Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, Jums pilnībā jāpieņem šie Noteikumi kopā ar mūsu konfidencialitātes politiku (“Konfidencialitātes politika”) un, pieņemot šos noteikumus, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījuši, sapratuši un pieņēmuši mūsu Konfidencialitātes politiku.

PIRMĀ DAĻA - Pakalpojumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Mūsu pakalpojumi ļauj Jums pieņemt Jūsu klientu ("kartes turētājs") maksājumu karšu darījumus ("darījums"), izmantojot saderīgu mobilo ierīci, mūsu lietotni vai termināli (kas nebūs nepieciešams manuāli ievadot darījumus). Savā tīmekļa vietnē mēs piedāvājam atjauninātu sarakstu ar visām saderīgajām mobilajām ierīcēm (sumup.co.uk/card-reader/) un sarakstu ar maksājumu kartēm ko mēs atbalstam (sumup.co.uk/pricing/).

1.2. Jūs varat izmantot pakalpojumus, lietojot mūsu izsniegto termināli vai manuāli ievadot maksājumu kartes informāciju. Kad Jūs pieņemat Darījumus, izmantojot vienu no mūsu termināliem, šis terminālis tiks izmantots, lai apstrādātu un autorizētu darījumus starp maksājumu karti un mūsu serveriem. Pakalpojumi paredz tikai to, ka apstrāde tiek veikta, kad karte fiziski ir uz vietas.

1.3. Visus līdzekļus, kas rodas Jūsu darījumu rezultātā, mēs ieskaitām mūsu kontā un izmaksājam Jums saskaņā ar šiem Noteikumiem pienākošās summas, pārskaitot tās uz Jūsu bankas kontu pēc to saņemšanas ("izmaksa"). Pirms katras izmaksas mēs atskaitīsim piemērojamās komisijas maksas par pakalpojumiem ("komisijas maksas"). Gadījumā, ja Jūs izvēlaties cenu plānu ("plāns"), Jums jāmaksā visas piemērojamās periodiskās komisijas maksas, pamatojoties uz izvēlēto pānu. Mūsu pašreizējās komisijas maksas un plāni ir uzskaitīti mūsu tīmekļa vietnē.

1.4. Mēs varam sniegt Jums maksājumu pakalpojumus, kad kartes fiziski nav uz vietas, kas ļauj Jums pieņemt e-komercijas maksājumus, izmantojot trešās puses aplikāciju ("partneru lietotne"), t.i., izmantojot mobilo lietotni vai tīmekļa vietni, ko Jums piedāvā partneris ("partneris") saskaņā ar atsevišķu komercvienošanos starp Jums un partneri. Gadījumā, ja Jūs pieņemat tikai e-komercijas maksājumus, šīs vienošanās noteikumi, kuri attiecas uz karšu lasītājiem un procedūrām saistībā ar maksājumu karšu uzrādīšanu uz vietas, uz Jums neattiecas.

Mēs esam atbildīgi tikai par maksājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti kā partneru lietotnes daļa. Mēs neesam atbildīgi par partnera lietotnes funkcionalitāti vai jebkuru citu pakalpojumu, ko Jums vai karšu turētājiem sniedz partneris.

Ja Jūs un partneris esat vienojušies, mēs varam pieņemt komisijas maksu maksājumus, kas ne tikai sedz mūsu darījumu komisijas maksas, bet ietver arī partnera maksu, lai iekasētu līdzekļus, kurus Jūs esat parādā partnerim saskaņā ar atsevišķu komerciālu vienošanos, kuru Jūs esat noslēguši ar partneri ("partnera maksa").

1.4.1. Pieņemot šos Noteikumus, jūs paziņojat un pieprasāt no mums, lai mēs iekasējam jauktos maksājumus par dažādām maksājumu kartēm saskaņā ar maksājumu grafiku.

1.4.2. Mēs nodrošinām jums piekļuvi pastāvīgiem konta pārskatiem. Pieņemot šos Noteikumus, jūs pieprasāt un piekrītat, ka mēs apkopojam informāciju par maksājumiem pa zīmoliem, lietotnēm, maksāšanas instrumentu kategorijām un starpbanku komisijas maksām, kas piemērojamas konkrētam darījumam, ja tas nepieciešams, kā arī tam, ka mēs jums sniedzam šo informāciju regulāri, vismaz vienu reizi mēnesī, un tādā veidā, kas ļauj jums saglabāt informāciju un reproducēt to nemainītā formātā.

1.5. Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem ierobežojas ar to, ka mums ir jānodrošina Jūs ar kontu un jāsniedz Jums pakalpojumi. Mēs izmantosim visus pieņemamos līdzekļus, lai sniegtu Jums Pakalpojumus divdesmit četras (24) stundas dienā, septiņas (7) dienas nedēļā. Tomēr mēs pēc sava pamatota ieskata varam apturēt pakalpojumu sniegšanu vai ierobežot to ilgumu, lai veiktu tehnisko apkopi, tiesību normās noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja jūs neesat izpildījis šajos Noteikumos paredzētās būtiski svarīgās saistības vai pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

1.6. Mēs izsniedzam jums darījumu vēsturi un sīkākas analīzes sistēmas, ja tādas nepieciešamas.

1.7. Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.

1.8. Mēs paturam tiesības iecelt trešo pusi, kas izpilda dažas vai visas mūsu šajos Noteikumos paredzētās saistības.

2. SumUp Konts

2.1. Lai izmantotu SumUp pakalpojumus, Jums ir jāreģistrējas un jāpiesakās SumUp kontam ("konts"). Jūs apliecināt, ka visa Jūsu iesniegtā informācija par Jums un/vai Jūsu uzņēmumu ir spēkā esoša šo Noteikumu noslēgšanas brīdī. Jums ir jānodrošina, lai jūsu kontā ievadītā informācija vienmēr būtu precīza un aktuāla. Mēs paturam tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu ikvienam, kurš sniedz neprecīzu, nepareizu vai nepilnīgu informāciju vai neatbilst konta reģistrācijas prasībām. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Jūs saņemsit apstiprinājuma e-pastu uz Jūsu galveno, reģistrēto e-pasta adresi. Jūs varat atvērt tikai vienu (1) kontu, ja vien mēs nepārprotami neapstiprinām papildu kontu vai apakškontu atvēršanu. Jums ir jānodrošina, ka Jūsu kontā reģistrētā informācija vienmēr ir precīza un atjaunināta.

2.2. Jums ir jāizvēlas atbilstoši aprakstošs identifikācijas nosaukums, kurš - ja atšķiras no Jūsu uzņēmuma nosaukuma - skaidri identificē Jūs vai Jūsu uzņēmumu un sniedz pareizo kontakttālruņa numuru. Identifikācijas nosaukums un kontaktnumurs var parādīties kartes turētāja kredītkartes vai debetkartes izrakstā.

2.3. Kad Jūs esat reģistrējušies un pieslēgušies kontam, un esat pieņēmuši šos Noteikumus, mēs pēc sava ieskata varam veikt Jūsu kredītspējas pārbaudi un varam pieprasīt, lai Jūs iesniedzat papildu dokumentāciju, lai mēs varētu veikt visas nepieciešamās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību normām. Mēs saņemsim šādu kredītinformāciju un veiksim papildu pārbaudes, un Jums ir jāpalīdz mums šajā jautājumā, ciktāl tas nepieciešams.

2.4. Lēmums par to, vai Jūsu identitāte ir atbilstoši pārbaudīta saskaņā ar sadaļu

2.3, tiks pilnīgi pieņemts pēc mūsu ieskatiem. Līdz brīdim, kad mēs esam veiksmīgi identificējuši un verificējuši jūsu informāciju, šie Noteikumi ir iepriekšēja vienošanās, kas jums ir pilnībā saistoša, un šajā periodā mēs paturam tiesības jebkurā brīdī izbeigt vai neuzsākt šajos Noteikumos paredzēto pakalpojumu sniegšanu.

2.5. Jūsu konts tiks reģistrēts vienā no mūsu serveriem. Mēs turam Jums izmaksājamajai summai līdzvērtīgu summu nošķirti no mūsu pašu līdzekļiem, bet kopā ar summām, kas tiek turētas citu kontu uzdevumā, nošķirtā bankas kontā saskaņā ar mūsu reglamentējošajām saistībām.

2.6. Ja Jūsu SumUp kontā divus (2) gadus pēc kārtas nav veiktas nekādas darbības, mēs esam tiesīgi nosūtīt paziņojumu uz Jūsu reģistrēto e-pasta adresi, un, ja Jūs neesat atbildējis uz mūsu paziņojumu trīsdesmit (30) dienu laikā un apstiprinājis, ka vēlaties saglabāt savu kontu, mēs automātiski to slēdzam. Jūsu līdzekļi tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un, ja tas ir atļauts, uzkrāsies pie SumUp.

3. Pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi

3.1. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, Jums ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce (izņemot 3G termināļus) un interneta pieslēguma pakalpojumi, ko Jums sniedz trešās puses. Šīs trešās personas var iekasēt maksu par mobilās ierīces un/vai interneta savienojuma izmantošanu, lai piekļūtu pakalpojumiem, un tikai Jūs esat atbildīgi par šādu izmaksu segšanu.

3.2. Pieņemot šos Noteikumus, Jūs apstiprināt, ka esat fiziska vai juridiska persona, kas darbojas tikai savā komerciālajā vai profesionālajā statusā, un, parakstot šos noteikumus, esat pienācīgi pilnvarota veikt uzņēmējdarbību vienā vai vairākās no mūsu atbalstītajām valstīm (" teritorijas "). Mēs laiku pa laikam sniedzam un atjaunināsim teritoriju sarakstu mūsu mājas lapā. Ja esat fiziska persona, Jums ir jābūt astoņpadsmit (18) gadus vecam, lai izmantotu pakalpojumus. Mēs varam jebkurā laikā pieprasīt jums sniegt pierādījumus par savu vecumu.

3.3. Pieņemot šos noteikumus, Jūs piekrītat arī tīklu noteikumiem ("tīklu noteikumi"), kā to nosaka kredītkaršu organizācijas, tostarp, bet neaprobežojoties ar Visa, Mastercard un American Express (kopā "karšu shēmas"). Tīkla noteikumi var pieprasīt, lai Jūs ievērotu visus piemērojamos vietējos rīkojumus, noteikumus un nosacījumus ("tīklu noteikumi"), un saskaņā ar tiem jebkurā laikā var tikt pārtraukta vai ierobežota šī vienošanās. Saskaņā ar tīklu noteikumiem tie var pieprasīt, lai daži no Jums noslēgtu atsevišķu vienošanos ar vienu no mūsu pieņēmējbankas partneriem vai ar pašām karšu shēmām, atkarībā no Jūsu darījumu apjoma. Ja Jūs esat viens no šādiem tirgotājiem, mēs paziņosim Jums par to un savlaicīgi nodrošināsim Jūs ar atsevišķu līgumu. Gadījumā, ja pastāv pretrunas starp Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un šiem pirkuma noteikumiem, šie pirkuma noteikumi ir noteicošie šo pretrunu atrisināšanas nolūkā.

3.4. Bez nepārprotamas mūsu iepriekšējas atļaujas Jūs neesat tiesīgs pieņemt darījumus, kas saistīti ar precēm un/vai pakalpojumiem, (i) kas nav paredzēti Jūsu kontam vai tiek sniegti pēc kādas trešās puses, nevis Jūsu rīkojuma, (ii) kas netiek sniegti parastajā Jūsu norādītās uzņēmējdarbības gaitā, ieskaitot iepriekš piešķirta kredīta dzēšanas maksājumu pieņemšanu vai skaidras naudas maksājumu, ko Jūs iepriekš esat piešķīris kartes turētājam, (iii) kas ietver vai ir saistīti ar jebkuru nelikumīgu saturu, tajā skaitā saturu, kuram piemērojami nepilngadīgo aizsardzības normatīvie akti, vai ieroču vai sprāgstvielu izgatavošanas instrukcijas, (iv) kas ir saistīti ar likumīgiem vai nelikumīgiem azartspēļu pakalpojumiem atbilstoši visiem piemērojamiem tiesību aktiem, (v) kas ir saistīti ar intīmpreču veikaliem vai pornogrāfiska satura izklaidi (izņemot pieaugušo izklaides žurnālus), (vi) kas ir saistīti ar ieročiem vai nelegālām narkotiskajām vielām vai preparātiem, (vii) kas ir saistīti ar alkoholu vai tabakas izstrādājumiem tādā mērā, ka alkohols un tabakas izstrādājumi ir vienīgie produkti, ko pārdod uzņēmums, (viii) ja mēs pamatoti uzskatām, ka šie darījumi var kaitēt jebkuras karšu shēmas vai mūsu reputācijai, (ix) kas ir aizliegti saskaņā ar jebkuru likumu vai noteikumiem, kas attiecas uz jums vai kartes turētāju, vai uz jebkuru jūsu produktu vai pakalpojumu, vai ir nelikumīgi jebkādā citā ziņā. Mēs pēc sava ieskata varam izlemt, vai Jūsu veiktā pakalpojumu izmantošana ir uzskatāma par attiecināmu uz kādu no iepriekš minētajiem produktiem vai pakalpojumiem un tādējādi neatbilstošu Noteikumiem. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem pievienot aizliegto darījumu kategorijas vai uzņēmējdarbības kategorijas, pievienojot šādas kategorijas vai nu šiem Noteikumiem, vai arī pieņemamo lietojumu politikai, kas publicēta mūsu Atbalsta centrā.

3.5. Ja Jūs iesniedzat mums vai mēģināsiet iesniegt mums jebkuru darījumu, kas, mūsuprāt, ir pretrunā ar šiem Noteikumiem vai likumiem un/vai pakļauj mūs, citus mūsu pakalpojumu lietotājus vai mūsu pārstrādātājus kaitējumam (tostarp bez ierobežojumiem, krāpšanai, zīmolu vai reputācijas kaitējumiem vai likumpārkāpumiem), mēs paturam tiesības neautorizēt, apturēt vai ierobežot Darījumu; un/vai slēgt vai apturēt Jūsu kontu; un/vai ziņot par darījumu attiecīgajai tiesībaizsardzības iestādei; un/vai pieprasīt no Jums zaudējumu atlīdzību; un/vai iekasē administrācijas maksu līdz 200 EUR, ja mēs pielietosim kādu no iepriekš minētajām darbībām.

4. Termināļi un programmatūra

4.1. Jūs varat iegādāties, iznomāt vai aizņemties mūsu terminālus par pirkuma cenu vai saskaņā ar iznomāšanas noteikumiem, kurus mēs laiku pa laikam nosakām vai kuri ir publicēti mūsu tīmekļa vietnē. Pirkumam var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi.

4.2. Vienam terminālim Jūs drīkstat izmantot tikai vienu kontu. Pēc pieprasījuma mēs varam piegādāt Jums vairākus termināļus jebkuram papildu kontam vai apakškontiem.

4.3. Jums nav atļauts pārdot, iznomāt, licencēt vai nodot termināli trešai pusei vai atļaut trešai pusei izmantot terminālu. Jums nav atļauts nekādā veidā mainīt termināļa programmatūru vai aparatūru. Jūs nedrīkstat izmantot termināli citiem mērķiem, izņemot kā tikai darījumu pieņemšanai.

4.4. Izņemot nopirktos termināļus, pēc mūsu pieprasījuma Jūs atdodat mums atpakaļ termināli vai nu pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas, vai arī to termiņa beigām, kā arī nomainot esošu termināli Gadījumā, ja Jūs laužat šos Noteikumus, Jūs atgriežat termināli par saviem līdzekļiem.

4.5. Jūs instalējat visus lietotnes atjauninājumus, lai turpinātu izmantot pakalpojumus.

5. Jūsu pienākumi

5.1. Jūs varat veikt šajos Noteikumos paredzētos maksājumus, izmantojot vienīgi mūsu izsniegto termināli.

5.2. Jūs nevarat pieņemt darījumus, ja maksājumu karte nesatur visus elementus, kas ir raksturīgi šī veida kartēm, ja maksājumu karte šķiet pārveidota vai bojāta vai tai beidzies derīguma termiņš.

5.3. Bez mūsu atļaujas Jūs nedrīkstat iestatīt minimālo robežvērtību, kas ir lielāks par 1,00 EUR par vienu darījumu. Bez tam Jūs nodrošināt kartes turētājiem nosacījumus, kas ir vismaz vienādi ar nosacījumiem, kurus Jūs nodrošināt tiem klientiem, kuri maksā par Jūsu precēm un/vai pakalpojumiem skaidrā naudā, un Jūs neiekasējat no karšu turētājiem papildu summas vai papildu maksas.

5.4. Jums ir jāuzrauga Jūsu konts un Jūsu darījumu vēsture un jāatmaksā attiecīgajam kartes lietotājam jebkādi darījumi, kurus esat saņēmuši kļūdaini vai jāatmaksā atlikuma summa, ja darījuma summa ir bijusi nepareiza.

5.5. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru Jūs sniedzāt šo Noteikumu noslēgšanas brīdī, tostarp par izmaiņām Jūsu uzņēmējdarbības veidā vai tipā, par izmaiņām produktu sortimentā, Jūsu uzņēmuma pārdošanu vai iznomāšanu, vai jebkādu citu īpašnieku maiņu, par jebkādu uzņēmuma juridiskās formas vai nosaukuma maiņu, adreses vai bankas konta informācijas izmaiņām uzņēmumā, par būtiskām nelabvēlīgām izmaiņām Jūsu finansiālajā stāvoklī un izmaiņām informācijā, kuru Jūs esat iesnieguši saskaņā ar likumiem pret naudas atmazgāšanu vai teroristu finansēšanu.

5.6. Jums jāizvieto jebkurš SumUp reklāmas materiāls, kuru Jūs saņemat no mums, redzamajā vietā Jūsu uzņēmuma telpās. Šāds materiāls var ietvert Jūsu veikala, tirdzniecības vietas vai automašīnas loga uzlīmes ar SumUp logotipu un/vai Maksājumu sistēmu logotipiem vai zīmēm, vai bukletus, kuri jāizstāda redzamā vietā saskaņā ar karšu shēmu, tiesību aktu vai SumUp prasībām.

5.7. Jums jāsniedz Kartes lietotājam darījuma čeks papīra formātā, ja to pieprasa likums vai karšu shēmas noteikumi. Papildus, Jūs varat nodrošināt kartes turētājam iespēju (bet nevis papīra formātā saņemtā čeka vietā, ja to pieprasa likums) saņemt čeku par darījumu pa e-pastu vai īsziņā.

5.8. Jūs atzīstat, ka esat vienpersoniski atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu konta pieteikšanās dati nav zināmi nevienai citai personai, ka neviens termināļa lietotājs neveic manipulācijas ar datu ievadi, un ka nenotiek nesankcionēta Jūsu konta, termināļu vai jebkuras citas ar pakalpojumu lietošanu saistītas konfidenciālas informācijas izmantošana. Ja Jums ir aizdomas, vai zinat, ka Jūsu konts ir ticis izmantots bez atļaujas, Jums par to nekavējoties jābrīdina mūs un/vai jāmaina pieslēgšanās parole, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Pēc šāda brīdinājuma saņemšanas mēs veiksim iespējamos pasākumus, lai novērstu nesankcionētu Jūsu datu izmantošanu

5.9. Šo noteikumu spēkā esamības laikā ("PCI atbilstība") Jums ir pienākums ievērot karšu nozares datu drošības standarta (PCI-DSS) piemērojamos drošības standatrus. Jo īpaši Jums ir jāievēro šie noteikumi attiecībā uz maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu. Informācija par PCI-DSS ir pieejama PCI padomes tīmekļa vietnē http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Jums nekavējoties jāizskata visi mūsu iesniegtie pārskati (piemēram, fakturrēķini vai norēķinu pārskati), kurus mēs sniedzam, kā arī norēķini, naudas atgriešana, atmaksas un citi darījumi, kas iemaksāti vai iekasēti no Jūsu bankas konta vai kartes turētāja. Jums ir jāiesniedz pretenzija par šādu pārskatu bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais, divdesmit piecu (25) darba dienu laikā ("Darba diena" ir jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, taču neietver svētku dienas vai citas valsts svētku dienas Anglijā) pēc attiecīgā pārskata saņemšanas vai pēc attiecīgā maksājuma datuma. Ja pretenzija netiek iesniegta savlaicīgi, tad pārskats tiek uzskatīts par apstiprinātu. Mēs paturam tiesības atkārtoti izsniegt izlabotus pārskatus vai labot jebkādus maksājumus pēc šī termiņa beigām. Ja vien tas nav paredzēts likumā, Jūs būsiet pilnībā atbildīgs par visu Darījumu un citu ar Jūsu Kontu saistīto datu un Jūsu Pakalpojumu izmantošanas datu uzskaiti.

OTRĀ DAĻA - Maksājumu apstrāde

6. Naudas līdzekļi

6.1. Šo Noteikumu izpratnē Jūs nepārprotami atļaujat mums un jebkurai finanšu iestādei, ar kuru mēs strādājam, Jūsu vārdā turēt, saņemt un izmaksāt 1.3. sadaļā noteiktos līdzekļus. Iepriekš minētā atļauja paliek spēkā pilnībā, kamēr Jūsu konts netiks slēgts vai darbība netiks izbeigta. Izmaksas Jūsu bankas kontā vismaz daļēji izpilda trešo personu finanšu iestādes (piemēram, bankas, kurās Jums un mums ir mūsu bankas konti), un mēs neesam atbildīgi par galīgo naudas līdzekļu pārskaitījumu uz Jūsu bankas kontu, kad mēs esam izmaksājuši līdzekļus Jūsu bankai.

6.2. Jūs nesaņemsiet procentus vai citu peļņu no Jūsu kontā esošajiem līdzekļiem. Jūs neatgriezeniski piešķirat mums visas tiesības un likumīgās intereses attiecībā uz jebkādiem procentiem un/​vai citiem ieņēmumiem, kuri var rasties vai ir attiecināmi uz Jūsu kontā esošajiem naudas līdzekļiem.

6.3. Ja jūs apstrādājat darījumus, kuru gadījumā kartes turētāja maksājumu kartes dati tiek manuāli ievadīti mūsu lietotnē vai kartes turētāja viedtālrunī un kuru kopējā summa pārsniedz mūsu noteikto robežvērtību jebkurā secīgu septiņu dienu periodā, SumUp ietur summu, kas pārsniedz šo robežvērtību, trīsdesmit (30) dienas pirms līdzekļu pārskaitīšanas uz jūsu kontu. Ja kāda iemesla dēļ jūs paredzat iespējamu iepriekš minētās robežvērtības pārsniegšanu, jūs varat sazināties ar mums un lūgt noteikt paātrinātu izmaksu grafiku. Pamatojoties uz dažādiem faktoriem, SumUp izskatīs jūsu pieprasījumu, lai noteiktu, vai Jums ir tiesības saņemt uz šādu paātrinātu izmaksu. Šādu manuāli ievadītu darījumu robežvērtību var atrast maksājumu sadaļā mūsu tīmekļa vietnē.

6.4. Mēs neveiksim nekādas ar darījumiem saistīto naudas līdzekļu Izmaksas, kuras mēs vēl neesam saņēmuši no attiecīgajām finanšu iestādēm.

6.5. Mums ir tiesības veikt izmeklēšanu vai atrisināt jebkuru neatrisinātu strīdu saistībā ar Jūsu kontu, un rezultātā mēs varam ierobežot piekļuvi Jūsu naudas līdzekļiem tik ilgi, cik mums tas būs nepieciešams. Mēs arī varam ierobežot piekļuvi Jūsu naudas līdzekļiem tiesību normās noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar tiesas rīkojumu.

7. Rezerve

7.1. Lai nodrošinātu Jūsu maksājuma saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, mums jebkurā laikā ir tiesības uz laiku aizturēt Jūsu izmaksas un uzkrāt rezervi ("rezerve"). Mēs varam pēc sava ieskata ieturēt ar riska analīzi pamatotu rezervi jebkurā Jūsu pakalpojumu lietošanas brīdī.

7.2. Neatkarīgi no 7.1. sadaļas noteikumiem rezerve uzskatāma arī par nodrošinājumu mūsu labā, un mēs esam tiesīgi bez iepriekšēja brīdinājuma apkopot un atskaitīt no rezerves visas summas, kuras Jūs esat mums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem, tajā skaitā jebkuru konta atlikuma deficītu katrā konkrētā gadījumā.

7.3. Ja Jūs esat mums parādā summu, kas pārsniedz rezerves summu, Jums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma jāsamaksā mums attiecīgā summa. Jūs ar šo nepārprotami atļaujat mums debitēt jebkādas mums pienākošās summas, ieskaitot visas izmaksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar šo summu iekasēšanu, no Jūsu bankas konta, ko izmantojat, lai saņemtu izmaksas, un/​vai no Jūsu kredītkartes vai bankas konta, ko izmantojat, lai iegādātos kādu mūsu termināli, vai ieturēt šādas summas no maksājumiem, ko mēs esam parādā Jums. Ja Jūs nevarat pēc pieprasījuma pilnībā samaksāt summas, kuras Jūs esat mums parādā, tas tiks uzskatīts par nopietnu šo Noteikumu pārkāpumu, un Jums būs pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar šādu summu iekasēšanu, ieskaitot bez ierobežojuma advokātu honorārus un izdevumus, parādu piedziņu aģentūru komisiju maksas un jebkādus piemērojamus procentus.

8. Maksājuma atmaksa

8.1. Darījuma summu var iekasēt atpakaļ Jūsu kontā, ja attiecīgā karšu shēma, mūsu apstrādātājs, maksājumu kartes turētājs vai mūsu ieceltā finanšu iestāde apstrīd vai anulē darījumu jebkādu iemeslu dēļ, ja darījums nav sankcionēts vai mums ir pamats uzskatīt, ka darījums nav atļauts vai, iespējams, ir nelikumīgs, aizdomīgs, vai pārkāpj šos Noteikumus ("maksājuma atmaksa").

8.2. Pēc mūsu pieprasījuma Jums uz sava rēķina ir jāpalīdz mums izmeklēt jebkuru Jūsu darījumu, kas tiek apstrādāts, izmantojot pakalpojumus, un jāatzīst, ka tad, ja Jūs savlaicīgi nesniedzat mums nepieciešamo palīdzību, ieskaitot nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu ne vēlāk kā desmit (10) darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma, var rasties neatgriezeniska neiespējamība atgūt maksājuma atmaksu. Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par izmeklēšanu un/​vai starpniecību saistībā ar jebkādu maksājuma atmaksu; visi maksājumi par šiem pakalpojumiem laiku pa laikam tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

8.3. Ja Maksājumu atmaksas jautājumu neatrisina nedz izdevēja banka, nedz arī kartes shēma Jūsu labā, vai ja Jūs izvēlaties neapstrīdēt maksājumu atmaksu, mēs paturam tiesības iekasēt no Jums sākotnējo darījuma summu plus komisijas maksas un pārskaitīt sākotnējo darījuma summu atpakaļ kartes turētājam.

8.4. Ja mēs konstatēsim, ka Jums radies pārāk liels maksājumu atmaksas apjoms, mums ir tiesības apturēt izmaksas no konta uz Jūsu bankas kontu, saglabāt rezervi tādā apmērā, kādu mēs pamatoti nosakām, lai segtu paredzamās maksājumu atmaksas un saistītās komisijas maksas, vai arī pārtraukt vai apturēt pakalpojumus un aizvērt Jūsu kontu.

9. Kompensācijas un atgriešana

9.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un pieņemot darījumus ar pakalpojumiem, saskaņā ar šiem Noteikumiem un tīkla noteikumiem Jums jāapstrādā atgriešanas prasījumi un jāizsniedz kompensācijas no sava konta.

9.2. Tīkla noteikumi cita starpā pieprasa, lai Jūs pirkuma veikšanas brīdī piedāvātu un atklātu taisnīgas kompensācijas un anulēšanas politiku un neizmaksātu darījuma kompensāciju skaidrā naudā, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesību normas, un nepieņemtu skaidru naudu vai jebkuru citu vērtīgu lietu kā darījuma kompensāciju.

9.3. Kompensācijas apmērā ir jāietver visi kompensējamie nodokļi, un kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt sākotnējā darījuma summu.

9.4. Valūtas maiņas, daļējas atgriešanas vai kļūdaina darījuma vai darījuma summas gadījumā Jums vispirms jākompensē kopējā sākotnējā darījuma summa un tad jāsāk jauns darījums ar jebkurām jaunām precēm un/​vai pakalpojumiem, kas ir pārdoti, vai faktiski atmaksājamajām summām.

9.5. Kompensācijas, kas apstrādātas Jūsu kontā, ir atļautas līdz trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad uzsākts darījums. Mēs iekasējam no Jums sākotnējo darījuma summu un maksājumus par pakalpojumiem un atmaksājam kartes turētājam sākotnējo darījuma summu.

9.6. Ja mēs nosakām, ka Jūs apstrādājat pārmērīgu daudzumu kompensāciju, mēs varam atspējot kompensācijas iespēju.

10. Nodokļi

Jūs esat atbildīgi par to, lai tiktu noteikti, iekasēti, ieturēti, paziņoti un pārskaitīti attiecīgajām nodokļu iestādēm visi nodokļi, kas noteikti, radušies vai jāiekasē, jāsamaksā vai jāietur jebkurā saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu. Ja to pieprasa likums vai kompetenta valsts iestāde, mēs būsim pilnvaroti, bet tas nav mūsu pienākums, ziņot attiecīgajām iestādēm par Jūsu konta datiem un darījumu vēsturi.

TREŠĀ DAĻA - Papildu juridiskie noteikumi

11. Mūsu saistības

11.1. Normatīvajos aktos atļautajā maksimālajā apmērā mēs neesam atbildīgi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem un zudumiem vai šajos Noteikumos paredzēto saistību neizpildi, kas radusies sakarā ar mūsu tiesisko un normatīvo prasību un tīkla noteikumu ievērošanu, jebkuriem nepārvaramas varas notikumiem vai ar to, ka Jūs esat pārkāpis šos Noteikumus vai jebkuras spēkā esošās tiesību normu un reglamentējošās prasības.

11.2. Mēs neesam atbildīgi par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp peļņas zudumu vai reputācijas zaudēšanu.

11.3. Šie Noteikumi neizslēdz mūsu atbildību par jebkādām tiesību normās noteiktajām saistībām, kuras nav iespējams izslēgt vai grozīt saskaņā ar pušu vienošanos.

11.4. SumUp negarantē un neuzņemsies atbildību par jebkuras trešās puses darbībām vai bezdarbību, kas saistīta ar pakalpojumiem, vai par trešo pušu reklāmu mūsu tīmekļa vietnē

11.5. Mēs neatbildam par pakalpojumu pārtraukumiem vai pasliktināšanos vai par šajos Noteikumos paredzēto starpniecības pakalpojumu pārtraukumiem vai pasliktināšanos.

11.6. Nevienā gadījumā mēs neatbildam par prasījumiem, tiesvedību, zaudējumu vai zudumu segšanas pieprasījumiem tādā apmērā, kas pārsniedz maksājumu par pakalpojumiem summu, ko mēs esam iekasējuši no Jums par pakalpojumu sniegšanu pēdējo trīs (3) mēnešu laikā pirms notikuma, par kuru iesniegta iespējamā prasība.

11.7. Mēs neesam atbildīgi ne par vienu tādas trešo pušu aparatūras un citu produktu defektu, kurus mēs pārdodam vai esam iekļāvuši pakalpojumos. Ražotājs, kurš ir vienīgais atbildīgais par pakalpojumu un atbalstu, nosaka garantijas un citus noteikumus attiecībā uz šādu aparatūru un produktiem.

12. Atlīdzināšana Jums ir pienākums atlīdzināt mums un mūsu darbiniekiem, direktoriem, aģentiem, saistītajiem uzņēmumiem un pārstāvjiem, kā arī mūsu apstrādātājiem visus izdevumus, kas radušies saistībā ar tālāk norādīto, un nodrošināt viņu aizstāvību un tiesisko aizsardzību pret visām prasībām, izmaksu piedziņu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pamatotiem advokātu honorāriem), zaudējumu un zudumu kompensācijas prasībām, kas rodas no jebkura prasījuma, tiesas procesa, audita, izmeklēšanas vai cita juridiska procesa, kas radies sakarā ar (i) to, ka Jūs esat pārkāpis jebkurā jurisdikcijā spēkā esošo likumu, noteikumu vai normatīvu vai kādu šo Noteikumu vai tīkla noteikumu nosacījumu, vai jebkuru citu papildu noteikumu un nosacījumu, kas piemērojams Jūsu kontam, vai ar (ii) to, ka Jūs esat nelikumīgi vai nepareizi izmantojis pakalpojumus, vai ar (iii) jebkuru Jūsu darījumu, kas iesniegts, izmantojot pakalpojumus, vai ar (iv) to, ka esat pārkāpis jebkuras trešo pušu tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām uz privātumu, publicēšanas tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, vai ar (v) to, ka jebkurai citai pusei ir piekļuve jūsu pakalpojumiem un/​vai iespēja izmantot pakalpojumus ar jūsu unikālo lietotājvārdu, paroli vai citu atbilstošu drošības kodu.

13. Konfidencialitāte un privātums

13.1. Jūs un mēs uzskatīsim konfidenciālo informāciju, kuru Jūs saņemat no mums, vai mēs no Jums vai no kartes turētāja šī līgumu saistībā par konfidenciālu, un jo īpaši mūsu pienākums ir neļaut trešajām pusēm piekļūt šai konfidenciālajai informācijai. Konfidenciāla informācija ir jebkuri mūsu vai Jūsu darbības noslēpumi un/​vai komercnoslēpumi, kā arī jebkura informācija par kartes turētāju, kas nav anonīma. Jums un mums ir pienākums ievērot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus un veikt atbilstošus piesardzības pasākumus pret nesankcionētu karšu un karšu turētāju datu izmantošanu. Šādus datus var uzglabāt tikai tad un tik ilgi, kamēr tas ir absolūti nepieciešams.

13.2. Ja mēs pārsūtām Jums kartes turētāja personas datus, Jūs drīkstat izmantot šādus datus tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai kontrolētu limitus vai apkarotu krāpšanu, vai novērstu saistību neizpildi, nevis citiem mērķiem, piemēram, profilēšanai (piemēram, pirkšanas uzvedības novērtēšanai) vai pārdošanas un tirgvedības pasākumiem, ja kartes turētājs nav nepārprotami piekritis šādiem lietojumiem. Jūs nedrīkstat izpaust vai izplatīt nekādu šādu informāciju trešajai pusei vai izmantot to tirgvedības vajadzībām, ja neesat saņēmis nepārprotamu kartes turētāja piekrišanu. Jums ir jāievēro visas spēkā esošās attiecīgās datu aizsardzības tiesību normas.

13.3. Sīkāka informācija par to, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam Jūsu datus, atrodama mūsu Konfidencialitātes politikā mūsu tīmekļa vietnē.

14. Trešo pušu attiecības

Mēs neesam jūsu un kartes turētāja juridisko attiecību puse, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar jebkura darījuma galveno mērķi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu piedāvāto preču vai pakalpojumu kvalitāti un raksturu, pārdošanas cenu, atlaidēm, garantijas nosacījumiem utt. Jums vienmēr jāpozicionē sevi kā no SumUp nošķirtu uzņēmumu.

15. Līguma darbības termiņš, apturēšana, izbeigšana

15.1. Jūs jebkurā laikā varat apturēt sava konta darbību vai slēgt to. Mēs varam jebkurā brīdī apturēt vai pārtraukt Jūsu konta darbību vai slēgt to jebkurā laikā bez iemesla, iepriekš par to paziņojot Jums. Mēs arī varam apturēt vai izbeigt Jūsu konta darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: (i) Jūs esat pārkāpis jebkuru šo Noteikumu nosacījumu vai jebkuru citu nosacījumu, kas piemērojams konkrētiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atsevišķi noteikumi un nosacījumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tīkla noteikumiem, vai (ii) esat pārkāpis vai mums ir pamats uzskatīt, ka esat pārkāpis jebkuru likumu vai noteikumu, kas attiecas uz mūsu pakalpojumu izmantošanu, vai (iii) mums ir pamats uzskatīt, ka Jūs esat kaut kādā veidā iesaistīts krāpnieciskās darbībās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorisma finansēšanā vai citās noziedzīgās darbībās, vai (iv) Jūs mums radāt nepieņemamu kredītrisku vai krāpšanas risku, vai (v) mums ir pamats uzskatīt, ka Jūsu konts ir apdraudēts, vai citu drošības apsvērumu dēļ.

15.2. Ja Jūsu konts tiek izbeigts vai slēgts jebkāda iemesla dēļ, jums: (i) joprojām ir saistoši šie Noteikumi, (ii) nekavējoties jāpārtrauc izmantot pakalpojumus, (iii) jāatzīst, ka šajos Noteikumos paredzētā atļauja piekļūt jums sniegtajiem pakalpojumiem un izmantot tos vairs nav spēkā, (iv) jāpieņem, ka mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākums dzēst visus Jūsu konta datus, kas glabājas mūsu serveros, un (v) jāatzīst, ka Jūs neesat tiesīgs saukt pie atbildības mūs vai trešo pusi par piekļuves izbeigšanu vai Jūsu konta datu dzēšanu.

15.3. Pēc Jūsu konta darbības izbeigšanas stāšanās spēkā Jums nekavējoties jāsamaksā mums visas summas, ko esat mums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem, un mēs gluži tāpat izmaksājam Jums visas summas, ko esam Jums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem. Neatkarīgi no iepriekšminētā noteikuma mums ir tiesības ieturēt rezervi līdz galīgajai konta maksājumu nokārtošanai, ieskaitot visus potenciālās maksājumu atmaksas, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk par trīspadsmit (13) mēnešiem pēc konta darbības izbeigšanas stāšanās spēkā.

16. Saziņa

16.1. Mēs nosūtām Jums rakstiskus ziņojumus un oficiālus paziņojumus pa e-pastu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi vai publicējam tos mūsu tīmekļa vietnē. Tiek uzskatīts, ka Jūs esat saņēmis šādus ziņojumus un oficiālus paziņojumus divdesmit četru (24) stundu laikā pēc publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē vai divdesmit četru (24) stundu laikā pēc nosūtīšanas pa e-pastu, ja mēs nesaņemam paziņojumu, ka e-pasts nav piegādāts.

16.2. Šim nolūkam Jums savā kontā vienmēr jānorāda vismaz viena derīga e-pasta adrese. Mēs neesam atbildīgi, ja vienīgā Jūsu norādītā e-pasta adrese nav derīga vai esat mainījis savu e-pasta adresi, bet vēl neesat mums paziņojis par šīm izmaiņām.

16.3. Jums nepieciešams regulāri un bieži pārbaudīt ienākošos ziņojumus. E-pasts var saturēt saites uz sīkākiem ziņojumiem mūsu tīmekļa vietnē. Ja tiesību normās noteikts, ka mums jāsniedz jums informācija, kas ievadīta ilgstoši izmantojamā informācijas nesējā, mēs nosūtām Jums vai nu e-pasta vēstuli, vai arī oficiālu paziņojumu, norādot Jums informāciju mūsu tīmekļa vietnē, kas sniegta tādā formātā, kas ļauj jums saglabāt informāciju drukātā formātā. Jums ir jāsaglabā visu mūsu nosūtīto ziņojumu un paziņojumu kopijas.

16.4. Papildus saziņai pa e-pastu mēs paturam tiesības sazināties ar Jums pa pastu vai pa tālruni, ja nepieciešams. Jebkurš pa pastu nosūtītais ziņojums vai oficiālais paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu trīs (3) darba dienu laikā no dienas, kad tas ir nosūtīts ar AK pastu, vai piecu (5) darba dienu laikā no nosūtīšanas ar starptautisko pastu.

16.5. Mēs iestatām jums vēlamo valodu, pamatojoties uz valsti, ko esat norādījis reģistrējoties, un mēs nosūtīsim jums standarta ziņojumus jūsu izraudzītajā valodā. Nestandarta ziņojumu gadījumā mēs paturam tiesības sazināties ar jums angļu valodā. Dokumenti un ziņojumi citās valodās ir tikai lietošanas ērtībai un neuzliek mums pienākumu sniegt turpmāko informāciju šajā valodā.

17. Intelektuālā īpašuma tiesības

17.1. Intelektuālā īpašuma tiesības ("IĪ tiesības") ir visas tiesības, kas tieši vai netieši saistītas ar pakalpojumiem, termināļiem, tīmekļa vietni, interneta domēna vārdiem, visu saturu, ar pakalpojumiem saistītajām tehnoloģijām un visiem logotipiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām, morālajām tiesībām, datu bāzes tiesībām, preču zīmēm, nosaukumu tiesībām, lietderīgajiem modeļiem un dizaina tiesībām, patentu tiesībām un visām citām ekskluzīvām un neekskluzīvām tiesībām visā pasaulē, kas pastāv tagad vai stāsies spēkā, tiks piešķirtas vai nodotas nākotnē.

17.2. Mēs (vai mūsu licences devēji) esam vienīgais visu IĪ tiesību īpašnieks attiecībā uz pakalpojumiem, un šie Noteikumi neparedz IĪ tiesību cesiju vai koncesiju Jums. Jūs nedrīkstat kopēt, atdarināt vai izmantot IĪ tiesības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

17.3. Mēs piešķiram Jums personisku, ierobežotu, neekskluzīvu, anulējamu, tālāk nenododamu licenci (bez tiesībām izsniegt apakšlicences) elektroniski piekļūt un izmantot pakalpojumus darījumu pieņemšanas mērķim.

17.4. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Jūs nedrīkstat (i) nodot nekādas saskaņā ar šiem Noteikumiem jums piešķirtās tiesības nevienai trešajai pusei, (ii) sniegt trešajai pusei jebkādu iespēju izmantot pakalpojumus (iznomāt, izīrēt vai citādā veidā), (iii) piekļūt vai kontrolēt jebkuru saturu, materiālus vai informāciju, kas atrodas jebkurā SumUp sistēmā, manuāli vai ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, ar robotiem, zirnekļiem, datu ieguves programmatūru utt., (iv) kopēt, reproducēt, mainīt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, publiski attēlot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārraidīt, pārdot vai izplatīt jebkādā veidā saturu, materiālus vai informāciju par SumUp, (V) pārkāpt robotprogrammatūras izslēgšanas aizliegumus pakalpojumu galvenē, izmantot apiešanas ceļus, apiet kādu no pakalpojumu tehniskajiem ierobežojumiem, izmantot jebkuru rīku, lai iespējotu funkcijas vai funkcionālās iespējas, kas ir atspējotas pakalpojumiem, vai dekompilēt, izjaukt vai veikt cita veida reverso inženieriju attiecībā uz pakalpojumu, izņemot normatīvajos aktos nepārprotami aizliegtajā apmērā, vai (vi) izmantot pakalpojumus šajos Noteikumos neparedzētiem mērķiem.

17.5. Jūs varat radīt un iesniegt mums saturu kā daļu no pakalpojumu izmantošanas ("lietotāja saturs"). Jūs paturat visas tiesības uz savu lietotāja saturu, ievērojot tiesības, ko Jūs piešķirat mums, pieņemot šos Noteikumus. Jūs atzīstat, ka esat jebkura iesniegtā lietotāja satura īpašnieks vai ka Jums ir autortiesību īpašnieka atļauja augšupielādēt saturu, un Jūs piešķirat mums neekskluzīvas, bezatlīdzības, pilnībā samaksātas, nododamas, licencētas tiesības izmantot un pavairot šo saturu jebkurā reklāmas pasākumā un publiski demonstrēt to saistībā ar pakalpojumu vai SumUp visā pasaulē. Jūs varat dzēst Jūsu iesniegto lietotāja saturu, izbeidzot sava konta darbību. Jūs nedrīkstat iesniegt pakalpojumiem lietotāja saturu, kas (i) ir nepatiess, maldinošs, nelikumīgs, piedauzīgs, nepieklājīgs, pornogrāfisks, apmelojošs, neslavu ceļošs, draudīgs, uzmācīgs, naidīgs, aizskarošs vai musinošs, (ii) veicina rīcību, kas uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu vai rada civiltiesisko atbildību, (iii) pārkāpj kādu pienākumu pret jebkuru personu vai uzņēmumu vai jebkuras personas vai uzņēmuma tiesības, ieskaitot tiesības uz publicitāti vai konfidencialitāti, (iv) satur bojātus datus vai citus kaitīgus, graujošus vai destruktīvus failus, (V) reklamē produktus vai pakalpojumus, kas konkurē ar SumUp vai tā partneru produktiem un pakalpojumiem, vai (vi) pēc mūsu ieskata aizliedz jebkurai fiziskai vai juridiskai personai izmantot vai baudīt pakalpojumus vai var pakļaut mūs jebkādam kaitējumam vai atbildībai. Kaut arī mums nav pienākuma pārbaudīt, rediģēt vai kontrolēt jebkura lietotāja saturu, mēs paturam tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā rediģēt vai dzēst jebkuru lietotāja saturu. Jūs atzīstat, ka, izmantojot pakalpojumus, varat saskarties ar aizvainojošu, nepieklājīgu vai nevēlamu lietotāja saturu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem Jūsu lietotāja satura zaudējumiem vai kaitējumu.

18. Grozījumi

18.1. Mums ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus un mainīt, dzēst, pārtraukt vai noteikt nosacījumus jebkuram pakalpojumu aspektam.

18.2. Mēs informēsim Jūs par jebkurām ierosinātajām izmaiņām šajos Noteikumos, nosūtot e-pastu uz Jūsu galveno e-pasta adresi, kas reģistrēta Jūsu kontā, vai ievadot paziņojumu lietotnē.

18.3. Ierosinātās izmaiņas stājas spēkā divus (2) mēnešus pēc dienas, kad iesniegts oficiālais paziņojums par izmaiņām, ja Jūs neesat mums paziņojis, ka iebilstat pret ierosinātajām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā. Izmaiņas, kas padara šos Noteikumus Jums labvēlīgākus, stājas spēkā nekavējoties, ja tā norādīts oficiālajā paziņojumā par pārmaiņām.

18.4. Jaunākā Noteikumu versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

19. Nošķirtība

Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst kādu no šo Noteikumu daļām par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tad šī daļa tiek nošķirta no pārējiem Noteikumiem, kas saglabā spēkā esamību un ir izpildāmi pilnā tiesību normās noteiktā apmērā.

20. Nodošana

20.1. Mums ir tiesības bez ierobežojumiem nodot savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus jebkurai trešajai pusei, un Jūsu piekrišana šādai nodošanai ir paredzēta šajos Noteikumos.

20.2. Jūs nedrīkstat nodot nevienu no savām šajos Noteikumos paredzētajām tiesībām un pienākumiem trešajai pusei bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

21. Strīdi

21.1. Jebkādas pretenzijas par pakalpojumiem vispirms jāiesniedz mums, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

21.2. Jebkurš strīds, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar strīdiem par šo Noteikumu parakstīšanas likumību, spēkā esamību, anulēšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, iesniedzams izskatīšanai un galīgajai atrisināšanai Anglijas tiesā, izņemot gadījumus, kad to aizliedz ES tiesību normas. Pirms strīda iesniegšanas tiesā puses mēģina atrisināt strīdu ar mierizlīgumu.

22.Reglamentējošās tiesību normas

Jūsu konts darbojas Anglijā, un šie Noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Anglijas tiesību normām.