Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Ievads

Šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") ir juridiska vienošanās starp jums ("Jūs", "Jūsu") un SumUp EU Payments UAB ("SumUp", "mēs", "mūsu" vai "mūs"), kas nosaka to, kā jūs varat izmantot mūsu maksājumu apstrādes un citus pakalpojumus, mūsu mobilo lietotni ("Lietotne") un jebkuru mūsu karšu nolasīšanas ierīču ("Termināls") versiju (kopā saukti "Pakalpojumi").

Uzņēmumu SumUp EU Payments UAB Lietuvas Banka ir pilnvarojusi kā elektroniskās naudas iestādi (licence Nr. 56, izsniegta 2019. gada 27. augustā). Juridiskā adrese: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Viļņa, Lietuva. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 305074395.

Uzņēmumu SumUp EU Payments UAB Lietuvas Banka ir pilnvarojusi kā elektroniskās naudas iestādi (licence Nr. 56, izsniegta 2019. gada 27. augustā). Elektroniskās naudas iestādes licence, kas izdota SumUP, ir publicēta Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē un ir pieejama šajās saitēs:

angļu valodā: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

lietuviešu valodā: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Uzņēmums SumUp ir iekļauts publiskajā sarakstā “Elektroniskās naudas iestādes, kurām ir izsniegta elektroniskās naudas iestādes licence”, kuru uztur Lietuvas Banka un kurš ir publicēts Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē. Saraksts ir pieejams šajā saitē: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32  

Uzņēmuma SumUp darbību uzrauga Lietuvas Banka, kas atrodas Gedimino avenue 6, LT-01103, Viļņā, Lietuvas Republikā, tālruņa Nr. +370 800 50 500. Plašāka informācija par Lietuvas Banku ir pieejama tās oficiālajā tīmekļa vietnē: https://www.lb.lt/en/.  

Ar SumUp var sazināties pa e-pastu: support@sumup.lv.

Šī vienošanās ir sadalīta piecās daļās: Pirmajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas reglamentē Pakalpojumu izmantošanu. Otrajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas reglamentē maksājumu apstrādi Pakalpojumu ietvaros. Trešājā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas attiecas uz mūsu maksājumu karšu pakalojumiem. Ceturtajā daļā ir ietverti papildu juridiskie noteikumi, kas nosaka mūsu juridiskās attiecības. Piektajā daļā ir sniegti Noteikumos izmantoto definīciju un saīsinājumu skaidrojumi.

Ar šo jūs tiekat informēts par Lietuvas Republikas "Likuma par maksājumiem" 3. panta 7. punktā noteiktajiem izņēmumiem, kas ļauj uzņēmumam SumUp kā maksājumu pakalpojuma sniedzējam un jums kā maksājumu pakalpojuma saņēmējam, kas nav patērētājs, novirzīties no Lietuvas Republikas "Likuma par maksājumiem" `III sadaļas (tostarp 13. panta, kurā uzskaitītas prasības pamatnolīguma noslēgšanai starp maksājumu pakalpojuma sniedzēju un maksājumu pakalpojuma saņēmēju), 4. panta 1. punkta, 4. panta 2. punkta, 4. panta 3. punkta, 11. panta 1. punkta, 11. panta 2. punkta, 11. panta 5. punkta, 29. panta 3. punkta, 36. panta (ciktāl tas attiecas uz termiņu, kurā jāpaziņo par neatļautiem vai nepienācīgi izpildītiem maksājuma darījumiem), 37., 39., 41., 44., 51., 52. panta prasībām. Ar šo jūs tiekat informēts, un, piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat, ka šie Noteikumi noteiktos gadījumos var novirzīties no likuma nosacījumiem, tostarp, ka šo Noteikumu saturs var būt šaurāks, nekā noteikts Lietuvas Republikas "Likuma par maksājumiem" 13. pantā, un piekrītat uzņemties saistības, kas noteiktas šajos Noteikumos, kas izklāstīti turpmāk, ieskaitot jebkādas novirzes.

Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums pilnībā jāpiekrīt šiem Noteikumiem un mūsu Privātuma politikai.

Izvēles rūtiņas atzīmēšana, kas apstiprina, ka esat sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem, kalpo par pierādījumu tam, ka jūs apstiprināt un apņematies ievērot visus šo Noteikumu nosacījumus.

Piekrītot šiem Noteikumiem jūs arī apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis mūsu Privātuma politikai.

Šie Noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā, un piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat šo valodu, jums nav nekādu iebildumu, ka šo valodu izmanto kā mūsu līgumattiecību valodu, un jūs piekrītat uzņemties saistības, kas noteiktas šajos Noteikumos valodā, kurā tie ir sagatavoti.

Pirmā daļa — Apstrādes pakalpojums tirgotājiem

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Our Services enable you to accept payment card transactions (“Transaction”) for your customers (“Cardholder”) with the use of your compatible mobile device, our App and a Terminal. We provide an updated list of all compatible devices and the accepted payment cardson our website.

1.2. Jūs varat izmantot SumUp pakalpojumus, lietojot tikai mūsu izsniegto Termināli. Kad pieņemat Darījumus, izmantojot vienu no mūsu Termināļiem, šis Terminālis tiks izmantots, lai apstrādātu un autorizētu Darījumus starp maksājumu karti un mūsu serveriem.

1.3. Mēs varam sniegt jums maksājumu pakalpojumus, kad kartes fiziski nav uz vietas, kas ļauj jums pieņemt e-komercijas maksājumus, izmantojot trešās puses aplikāciju ("Partnera lietotne"), t.i., izmantojot mobilo lietotni vai tīmekļa vietni, ko jums piedāvā partneris ("Partneris") saskaņā ar atsevišķu komercvienošanos starp jums un Partneri. Ja jūs pieņemat tikai e-komercijas maksājumus, šīs vienošanās Noteikumi, kuri attiecas uz karšu Termināļiem un procedūrām saistībā ar maksājumu karšu uzrādīšanu uz vietas, uz jums neattiecas.

Mēs esam atbildīgi tikai par maksājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti kā Partnera lietotnes daļa. Mēs neesam atbildīgi par to, kā funkcionē Partnera lietotne vai jebkurš cits pakalpojums, ko jums vai Karšu turētājiem sniedz Partneris.

Ja jūs un Partneris esat vienojušies, mēs varam pieņemt komisijas maksu maksājumus, kas ne tikai sedz mūsu darījumu komisijas maksas, bet ietver arī Partnera maksu, lai iekasētu līdzekļus, kurus jūs esat parādā Partnerim saskaņā ar atsevišķu komerciālu vienošanos, kuru jūs noslēdzāt ar Partneri ("Partnera maksa").

1.4. Visus līdzekļus, kas rodas jūsu Darījumu rezultātā, mēs ieskaitām mūsu kontā un izmaksājam jums saskaņā ar šiem Noteikumiem pienākošās summas, pārskaitot tās uz jūsu bankas kontu (“Izmaksa”), kā to turpmāk paredz šie Noteikumi. Pirms katras Izmaksas mēs atskaitīsim piemērojamās komisijas maksas par pakalpojumiem ("Komisijas maksas"). Gadījumā, ja jūs izvēlaties cenu plānu ("Plāns"), jums jāmaksā visas piemērojamās periodiskās komisijas maksas, pamatojoties uz izvēlēto Plānu. Mūsu pašreizējās Maksas un Plāni ir norādīti mūsu tīmekļa vietnē.

1.4.1. Pieņemot šos Noteikumus, jūs apliecināt, ka drīkstam iekasēt kombinētu Komisijas maksu par dažādiem karšu produktiem saskaņā ar Cenrādi, kā arī pieprasāt mums to darīt.

1.4.2. Mēs nodrošinām jums piekļuvi pastāvīgiem Konta pārskatiem. Pieņemot šos Noteikumus, jūs pieprasāt un piekrītat, ka mēs apkopojam informāciju par maksājumiem pa zīmoliem, lietotnēm, maksāšanas instrumentu kategorijām un starpbanku komisijas maksām, kas piemērojamas konkrētam Darījumam, ja tas nepieciešams, kā arī tam, ka mēs jums sniedzam šo informāciju regulāri, vismaz vienu reizi mēnesī, un tādā veidā, kas ļauj jums saglabāt informāciju un reproducēt to nemainītā formātā.

1.5. Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem ierobežojas ar to, ka mums ir jānodrošina jums Konts, Maks, Karte un jāsniedz jums SumUp pakalpojumi. Mēs izmantosim visus pieņemamos līdzekļus, lai sniegtu jums SumUp pakalpojumus divdesmit četras (24) stundas dienā, septiņas (7) dienas nedēļā. Tomēr mēs pēc sava pamatota ieskata varam apturēt SumUp pakalpojumu sniegšanu vai ierobežot to ilgumu, lai tiesību normās noteiktajos gadījumos veiktu tehnisko apkopi, kā arī tad, ja jūs neesat izpildījis šajos Noteikumos paredzētās būtiski svarīgās saistības vai pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

1.6. Mēs izsniedzam jums Darījumu vēsturi un sīkākas analīzes sistēmas, ja tādas nepieciešamas.

1.7. Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt SumUp pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.

1.8. Mēs paturam tiesības iecelt trešo pusi, kas izpilda dažas vai visas mūsu šajos Noteikumos paredzētās saistības.

2. SumUp konts

2.1. Lai izmantotu SumUp pakalpojumus, jums ir jāreģistrējas un jāpiesakās SumUp kontam ("Konts"). Jūs apliecināt, ka visa jūsu iesniegtā informācija par jums un/vai jūsu uzņēmumu ir spēkā esoša šo Noteikumu noslēgšanas brīdī. Pēc veiksmīgas reģistrācijas jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu uz jūsu galveno, reģistrēto e-pasta adresi. Jūs varat atvērt tikai vienu (1) Kontu, ja vien mēs nepārprotami neapstiprinām papildu Kontu vai pakārtotu Kontu atvēršanu. Jums ir jānodrošina, ka jūsu Kontā reģistrētā informācija vienmēr ir precīza un atjaunināta.

2.2. Jums ir jāizvēlas atbilstoši aprakstošs identifikācijas nosaukums, kurš — ja atšķiras no jūsu uzņēmuma nosaukuma — skaidri identificē jūs vai jūsu uzņēmumu un sniedz pareizo kontakttālruņa numuru. Identifikācijas nosaukums un kontaktnumurs var parādīties Kartes turētāja kredītkartes vai debetkartes izrakstā.

2.3. Kad esat reģistrējies un pieslēdzies Kontam un esat pieņēmis šos Noteikumus, mēs pēc sava ieskata varam veikt jūsu kredītspējas pārbaudi un varam pieprasīt, lai iesniedzat papildu dokumentāciju, lai mēs varētu veikt visas nepieciešamās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību normām. Mēs saņemsim šādu kredītinformāciju un veiksim papildu pārbaudes, un jums ir jāpalīdz mums šajā jautājumā, ciktāl tas nepieciešams.

2.4. Lēmums par to, vai jūsu identitāte ir pienācīgi verificēta saskaņā ar 2.3. sadaļā minētajām prasībām, tiks pieņemts tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem. Līdz brīdim, kad būsim veiksmīgi identificējuši un verificējuši jūsu informāciju, šie Noteikumi ir uzskatāmi par iepriekšēju vienošanos, kas jums ir pilnībā saistoša, un šajā periodā mēs paturam tiesības jebkurā brīdī izbeigt vai neuzsākt šajos Noteikumos paredzēto SumUp pakalpojumu sniegšanu.

2.5. Jūsu Konts tiks reģistrēts vienā no mūsu serveriem. Mēs turēsim jums izmaksājamajai summai līdzvērtīgu summu nošķirti no mūsu pašu līdzekļiem, bet kopā ar summām, kas tiek turētas citu Kontu uzdevumā, nošķirtā bankas kontā saskaņā ar mūsu reglamentējošajām saistībām.

2.6. Ja jūsu SumUp Kontā divpadsmit (12) mēnešus pēc kārtas nav veiktas nekādas darbības, mēs esam tiesīgi nosūtīt paziņojumu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi, un, ja jūs trīsdesmit (30) dienu laikā nenosūtīsiet atbildi uz mūsu e-pasta adresi, kas norādīta šo Noteikumu ievaddaļā, un neapstiprināsiet, ka vēlaties saglabāt savu Kontu, mēs automātiski to slēgsim. Jūsu līdzekļi tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un, ja tas ir atļauts, uzkrāsies pie SumUp.

3. SumUp pakalpojumu lietošanas ierobežojumi

3.1. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, jums ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce (izņemot 3G termināļiem) un interneta pieslēguma pakalpojumi, ko jums sniedz trešās puses. Šīs trešās puses var iekasēt maksu par mobilās ierīces un/vai interneta savienojuma izmantošanu, lai piekļūtu SumUp pakalpojumiem, un jūs esat pilnībā atbildīgs par šādu izmaksu segšanu.

3.2. Pieņemot šos Noteikumus, jūs apstiprināt, ka esat fiziska vai juridiska persona, kas darbojas tikai savā komerciālajā vai profesionālajā statusā, un, parakstot šos Noteikumus, esat pienācīgi pilnvarota veikt uzņēmējdarbību vienā vai vairākās no mūsu atbalstītajām valstīm ("Teritorijas"). Mēs sniedzam un laiku pa laikam atjaunināsim Teritoriju sarakstu SumUp tīmekļa vietnē. Ja esat fiziska persona, jums ir jābūt vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecam, lai izmantotu SumUp pakalpojumus. Mēs jebkurā laikā varam pieprasīt, lai jūs pierādītu savu vecumu.

3.3. Pieņemot šos Noteikumus, jūs piekrītat arī tīklu noteikumiem (“Tīklu noteikumi”), ko nosaka kredītkaršu organizācijas, tostarp (bet ne tikai) VISA, MasterCard un American Express (kopā “Karšu maksājumu sistēmas”). Tīklu noteikumi var paredzēt, ka dažiem no tirgotājiem jānoslēdz atsevišķa vienošanās ar vienu no mūsu pieņēmējbankas partneriem vai ar pašām Karšu maksājumu sistēmām atkarībā no tirgotāju Darījumu apjoma. Ja esat viens no šādiem tirgotājiem, mēs paziņosim jums par to un savlaicīgi nodrošināsim jūs ar atsevišķu līgumu. Ja pastāv pretrunas starp šiem Noteikumiem un pieņēmējbankas noteikumiem, pieņēmējbankas noteikumi ir noteicošie šādu pretrunu atrisināšanas nolūkā.

3.4 Without explicit prior authorisation by us, you are not entitled to accept Transactions related to goods and/or services, (i) that are not provided for your own account or are provided by order of any third party other than you; (ii) that are not provided in the ordinary course of your business as identified to us, including accepting repayments of a credit previously granted or of a cash payment previously made by you to the Cardholder; (iii) involving or being connected to any illegal content, content that is subject to protection of minors according to applicable law or instructions for making weapons or explosives; (iv) that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; (v) that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); (vi) that are related to weapons or illegal drugs or products; (vii) that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by your business; (viii) that we reasonably believe to be capable of damaging any of the Card Schemes' or our reputation; (ix) that are prohibited under any laws or regulations applicable to you, to the Cardholder or to any of your products or services, or which are otherwise illegal. We shall at our sole discretion decide whether your use of the Services shall be deemed attributable to any of the above products or services and therefore not in accordance with the Terms. We reserve the right in our sole discretion, to add categories of prohibited Transactions or business categories by adding such categories either to these Terms or an acceptable use policy published under the “Support Centre” link on our website.

3.5. Ja jūs iesniedzat mums vai mēģināsiet iesniegt mums jebkuru Darījumu, kas, mūsuprāt, ir pretrunā ar šiem Noteikumiem vai likumiem un/vai pakļauj mūs, citus mūsu pakalpojumu lietotājus vai mūsu apstrādātājus kaitējumam (tostarp, bez ierobežojumiem, krāpšanai, zīmolu vai reputācijas kaitējumiem vai likumpārkāpumiem), mēs paturam tiesības: neautorizēt, apturēt vai atcelt Darījumu; un/vai slēgt vai apturēt jūsu Kontu; un/vai ziņot par Darījumu attiecīgajai tiesībaizsardzības iestādei; un/vai pieprasīt no jums zaudējumu atlīdzību; un/vai iekasēt no jums administrācijas maksu līdz 200 EUR, ja mēs pielietosim kādu no iepriekš minētajām darbībām.

4. Termināļi un programmatūra

4.1. Jūs varat iegādāties, nomāt vai aizņemties mūsu Termināļus par pirkuma cenu vai saskaņā ar nomāšanas noteikumiem, kurus mēs laiku pa laikam nosakām vai kuri ir publicēti SumUp vietnē. Pirkumam var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi, tostarp tādi, kas paredz, ka Termināļa pārdevējam, iznomātājam vai aizdevējam nav noteikti jābūt mums un tas var būt arī kāds no mūsu grupas uzņēmumiem.

4.2. Vienam Kontam jūs drīkstat izmantot tikai vienu Termināli. Pēc pieprasījuma mēs varam piegādāt jums papildu Termināļus, ko lietot papildu Kontiem vai apakškontiem.

4.3. Jums nav atļauts pārdot, iznomāt, licencēt vai nodot Termināli trešai personai vai atļaut trešai personai izmantot Termināli. Tāpat jums nav atļauts nekādā veidā mainīt Termināļa programmatūru vai aparatūru. Jūs nedrīkstat izmantot Termināli citiem mērķiem kā tikai Darījumu pieņemšanai.

4.4. Izņemot nopirktos Termināļus, pēc mūsu pieprasījuma jūs atdodat mums atpakaļ Termināli vai nu pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas, vai arī to termiņa beigām, vai arī nomainot esošu Termināli. Gadījumā, ja jūs laužat šos Noteikumus, jūs atgriežat Termināli par saviem līdzekļiem.

4.5. Jūs instalējat visus Lietotnes atjauninājumus, lai turpinātu izmantot SumUp pakalpojumus.

5. Jūsu pienākumi

5.1. Jūs varat izpildīt šajos Noteikumos paredzētos maksājumus, izmantojot vienīgi mūsu izsniegtos Termināļus.

5.2. Jūs nevarat pieņemt Darījumus, ja maksājumu karte nesatur visus elementus, kas ir raksturīgi attiecīgā veida kartēm, ja maksājumu karte šķiet pārveidota vai bojāta vai tai beidzies derīguma termiņš.

5.3. Bez mūsu atļaujas jūs nedrīkstat iestatīt minimālo Darījuma vērtību, kas jebkuram Darījumam pārsniegtu 1 EUR. Bez tam jūs nodrošināt Karšu turētājiem nosacījumus, kas ir vismaz vienādi ar nosacījumiem, kurus nodrošināt tiem klientiem, kuri maksā par jūsu precēm un/vai pakalpojumiem skaidrā naudā, un jūs neiekasējat no Karšu turētājiem papildu summas vai papildu maksas.

5.4. Jums ir jāuzrauga jūsu Konts un jūsu Darījumu vēsture un jāatmaksā attiecīgajam Kartes turētājam jebkādi Darījumi, kurus saņēmāt kļūdaini, un jāatmaksā pārmaksātie līdzekļi, ja Darījuma summa ir bijusi nepareiza.

5.5. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru jūs sniedzāt šo Noteikumu noslēgšanas brīdī, tostarp par izmaiņām jūsu uzņēmējdarbības būtībā vai veidā, par izmaiņām produktu sortimentā, jūsu uzņēmuma pārdošanu vai iznomāšanu, vai jebkādu citu īpašnieku maiņu, par jebkādu uzņēmuma juridiskās formas vai nosaukuma maiņu, adreses vai bankas konta informācijas izmaiņām, par būtiskām nelabvēlīgām izmaiņām uzņēmuma finansiālajā stāvoklī un izmaiņām informācijā, kuru jūs iesniedzāt saskaņā ar likumiem pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

5.6. Jums jāizvieto jebkurš SumUp reklāmas materiāls, kuru jūs saņemat no mums, redzamā vietā jūsu uzņēmējdarbības telpās. Šāds materiāls var ietvert jūsu veikala, tirdzniecības vietas vai automašīnas loga uzlīmes ar SumUp logotipu un/vai Karšu maksājumu sistēmu logotipiem vai zīmēm vai bukletus, kuri jāizvieto redzamā vietā saskaņā ar Karšu maksājumu sistēmu, tiesību aktu vai SumUp noteikumiem.

5.7. Jums jāsniedz Kartes turētājam Darījuma čeks papīra formātā, ja to pieprasa likums vai Karšu maksājumu sistēmas noteikumi. Papildus jūs varat nodrošināt Kartes turētājam iespēju (bet nevis papīra formātā saņemtā čeka vietā, ja tādu pieprasa likums) saņemt čeku par Darījumu pa e-pastu vai īsziņā.

5.8. Jūs atzīstat, ka vienpersoniski atbildat par to, lai nodrošinātu, ka jūsu Konta pieteikšanās dati nav zināmi nevienai citai personai, ka neviens Termināļa lietotājs neveic manipulācijas ar datu ievadi un ka nenotiek nesankcionēta jūsu Konta, Termināļu vai jebkuras citas ar SumUp pakalpojumu lietošanu saistītas konfidenciālas informācijas izmantošana. Ja jums ir aizdomas jūs vai zināt, ka jūsu Konts ir ticis izmantots bez atļaujas, jums par to nekavējoties jābrīdina mūs, izmantojot turpmāk 15.6. sadaļā norādīto kontaktinformāciju, un/vai jāmaina jūsu pieslēgšanās dati, izmantojot mūsu Lietotni. Pēc šāda brīdinājuma saņemšanas mēs veiksim iespējamos pasākumus, lai novērstu nesankcionētu jūsu datu izmantošanu.

5.9. Šo Noteikumu spēkā esamības laikā jums ir pienākums ievērot piemērojamos karšu nozares datu drošības standarta (PCI-DSS) noteikumus (“PCI atbilstība”). Jo īpaši jums ir jāievēro šie noteikumi attiecībā uz maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu. Informācija par PCI-DSS ir pieejama PCI padomes tīmekļa vietnē http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Jums nekavējoties jāizskata visi mūsu sniegtie pārskati (piemēram, faktūrrēķini vai norēķinu pārskati), kā arī norēķini, naudas atgriešana, Maksājumu atmaksas un citi Darījumi, kas iemaksāti jūsu bankas kontā vai iekasēti no tā vai no Kartes turētāja. Jums ir jāiesniedz pretenzija par šādu pārskatu bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais, divdesmit piecu (25) darba dienu laikā ("darba diena" ir jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, taču neietver valsts brīvdienas Lietuvā) pēc attiecīgā pārskata saņemšanas vai pēc attiecīgā maksājuma datuma. Ja pretenzija netiek iesniegta savlaicīgi, tad pārskats tiek uzskatīts par apstiprinātu. Mēs paturam tiesības atkārtoti sniegt labotus pārskatus vai labot jebkādus maksājumus pēc šī termiņa beigām. Ja likums neparedz citādi, jūs būsiet pilnībā atbildīgs par visas Darījumu informācijas un citu ar jūsu Kontu saistīto datu un SumUp pakalpojumu izmantošanas datu uzskaiti.

OTRĀ DAĻA - Maksājumu apstrāde

6. Naudas līdzekļi

6.1. Šo Noteikumu izpratnē jūs nepārprotami atļaujat mums un jebkurai finanšu iestādei, ar kuru mēs strādājam, jūsu vārdā turēt, saņemt un izmaksāt 1.4. sadaļā noteiktos līdzekļus. Iepriekš minētā atļauja paliek spēkā pilnībā, kamēr jūsu Konts netiek slēgts vai darbība netiek izbeigta. Izmaksas jūsu bankas kontā vismaz daļēji izpilda trešo personu finanšu iestādes (piemēram, bankas, kurās jums un mums ir bankas konti), un mēs neesam atbildīgi par galīgo naudas līdzekļu pārskaitījumu uz jūsu bankas kontu, kad mēs esam izmaksājuši līdzekļus jūsu bankai, ko mēs paveiksim ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad būsim jūsu vārdā saņēmuši naudas līdzekļus (taču izņemot turpmāk 6.2. un 7. sadaļā paredzētos gadījumus).

6.2. Ja jūs dosiet rīkojumu, mēs varam jums piederošos naudas līdzekļus, kas iegūti Darījuma rezultātā, arī ilgāku laiku un tos pārskaitīt uz jūsu bankas kontu nevis katru dienu, bet katru nedēļu vai katru mēnesi pēc jūsu izvēles. Par šādiem naudas līdzekļiem, kurus mēs jūsu vārdā glabājam, netiek aprēķināti procenti, taču mēs no jums arī neiekasēsim nekādu komisijas maksu par naudas līdzekļu glabāšanu ar atliktu Izmaksu.

6.3. Izmaksas uz jūs bankas kontu mēs veiksim, pamatojoties uz unikālo identifikatoru – bankas konta numuru ar IBAN – kuru jūs norādīsiet pierakstoties Kontā. Mums nav nekāda pienākuma pārbaudīt bankas konta atbilstību konta īpašnieka vārdam, kā arī pārbaudīt, vai jūs esat konta īpašnieks. Ja vien mēs apstrādājam Izmaksu uz to pašu bankas kontu, kura rekvizītus esat mums norādījis, mēs pret jums neuzņemamies nekādu atbildību, taču mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai izsekotu maksājumu un pieprasītu atpakaļ naudas līdzekļus (par ko no jums var tikt iekasēta papildu maksa).

6.4. Ja kļūdaina bankas konta vai cita iemesla, ko nespējam kontrolēt, dēļ (piemēram, slēgts bankas konts utt.) mēs nevaram jums veikt Izmaksu un jūsu banka mums atgriež Izmaksas naudas līdzekļus, mēs jūsu vārdā uzglabāsim šādus naudas līdzekļus līdz varēsim sazināties ar jums vai jūsu tiesību pārņēmējiem (jūs nāves gadījumā), lai precizētu bankas rekvizītus, vai arī līdz brīdim, kad spēkā esošā likumdošana mums atļaus pārņemt šādus naudas līdzekļus mūsu īpašumā.

6.5. Jūs nesaņemsiet procentus vai citu peļņu no jūsu Kontā esošajiem līdzekļiem. Jūs neatgriezeniski piešķirat mums visas tiesības un likumīgās intereses attiecībā uz jebkādiem procentiem un/vai citiem ieņēmumiem, kuri var rasties vai ir attiecināmi uz jūsu Kontā esošajiem naudas līdzekļiem.

6.6. Mēs neveiksim nekādas ar Darījumiem saistīto naudas līdzekļu Izmaksas, kurus mēs vēl neesam saņēmuši no attiecīgajām finanšu iestādēm.

6.7. Mums ir tiesības veikt izmeklēšanu vai atrisināt jebkuru neatrisinātu strīdu saistībā ar jūsu Kontu, un rezultātā mēs varam ierobežot piekļuvi jūsu naudas līdzekļiem tik ilgi, cik mums tas būs nepieciešams. Mēs arī varam ierobežot piekļuvi jūsu naudas līdzekļiem tiesību normās noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar tiesas rīkojumu.

7. Rezerve

7.1. Lai nodrošinātu jūsu maksājuma saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, mums jebkurā laikā ir tiesības uz laiku aizturēt jūsu Izmaksas un uzkrāt rezervi ("Rezerve"). Mēs varam pēc sava ieskata jebkurā laikā ieturēt ar riska analīzi pamatotu Rezervi saistībā ar jūsu lietotajiem SumUp pakalpojumiem.

7.2. Neatkarīgi no 7.1. sadaļas noteikumiem Rezerve uzskatāma arī par nodrošinājumu mūsu labā, un mēs esam tiesīgi bez iepriekšēja brīdinājuma apkopot un atskaitīt no Rezerves visas summas, kuras jūs esat mums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem, tostarp jebkuru Konta atlikuma deficītu katrā konkrētā gadījumā.

7.3. Ja jūs esat mums parādā summu, kas pārsniedz Rezerves summu, jums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma jāsamaksā mums attiecīgā summa. Jūs ar šo nepārprotami atļaujat mums debitēt jebkādas mums pienākošās summas, ieskaitot visas izmaksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar šo summu iekasēšanu, no jūsu bankas konta, ko izmantojat, lai saņemtu Izmaksas, un/vai no jūsu kredītkartes vai bankas konta, ko izmantojāt, lai iegādātos kādu mūsu Termināli, vai ieturēt šādas summas no Izmaksām, ko mēs esam parādā jums. Ja jūs nevarat pēc pieprasījuma pilnībā samaksāt summas, kuras jūs esat mums parādā, tas tiks uzskatīts par nopietnu šo Noteikumu pārkāpumu un jums būs pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar šādu summu iekasēšanu, ieskaitot bez ierobežojuma advokātu honorārus un izdevumus, parādu piedziņas aģentūru komisijas maksas un jebkādus piemērojamus procentus.

8. Maksājumu atmaksas

8.1. Darījuma summu var iekasēt atpakaļ no jūsu Konta, ja attiecīgā Karšu maksājumu sistēma, mūsu apstrādātājs, Kartes turētājs vai mūsu ieceltā finanšu iestāde apstrīd vai anulē Darījumu jebkādu iemeslu dēļ, ja darījums nav sankcionēts vai mums ir pamats uzskatīt, ka Darījums nav atļauts vai, iespējams, ir nelikumīgs, aizdomīgs, vai pārkāpj šos Noteikumus ("Maksājuma atmaksa").

8.2. Pēc mūsu pieprasījuma jums uz sava rēķina ir jāpalīdz mums izmeklēt jebkuru jūsu Darījumu, kas tiek apstrādāts, izmantojot SumUp pakalpojumus, un jāatzīst, ka tad, ja jūs savlaicīgi nesniedzat mums nepieciešamo palīdzību, ieskaitot nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu ne vēlāk kā desmit (10) darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma, var rasties neatgriezeniskas Maksājuma atmaksas iespējamība. Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par izmeklēšanu un/vai starpniecību saistībā ar jebkādu Maksājuma atmaksu; visi maksājumi par šiem pakalpojumiem laiku pa laikam tiek publicēti mūsu Cenrādī.

8.3. Ja nedz izdevēja banka, nedz arī Karšu maksājumu sistēma Maksājuma atmaksas jautājumu neatrisina jums par labu vai ja jūs izvēlaties neapstrīdēt Maksājuma atmaksu, mēs paturam tiesības iekasēt no jums sākotnējo Darījuma summu plus Komisijas maksas un pārskaitīt sākotnējo Darījuma summu atpakaļ Kartes turētājam.

8.4. Ja mēs konstatēsim, ka jums radies pārāk liels Maksājumu atmaksas apjoms, mums ir tiesības apturēt Izmaksas no Konta uz jūsu bankas kontu, saglabāt Rezervi tādā apmērā, kādu mēs pamatoti nosakām, lai segtu paredzamās Maksājumu atmaksas un saistītās Komisijas maksas, vai arī pārtraukt vai apturēt SumUp pakalpojumu sniegšanu un aizvērt jūsu Kontu.

9. Kompensācijas un atgriešana

9.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un pieņemot Darījumus ar SumUp pakalpojumu palīdzību, jums jāapstrādā atgriešanas prasījumi un jāizsniedz kompensācijas no sava Konta atbilstīgi šiem Noteikumiem un Tīklu noteikumiem.

9.2. Tīklu noteikumi cita starpā pieprasa, lai jūs pirkuma veikšanas brīdī piedāvātu un atklātu taisnīgas atgriešanas un anulēšanas politiku un neizmaksātu Darījuma kompensāciju skaidrā naudā, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesību normas, un nepieņemtu skaidru naudu vai jebkuru citu vērtīgu lietu par Darījuma kompensāciju.

9.3. Kompensācijas apmērā ir jāietver visi kompensējamie nodokļi, un kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt sākotnējā Darījuma summu.

9.4. Valūtas maiņas, daļējas atgriešanas vai kļūdaina Darījuma vai Darījuma summas gadījumā jums vispirms jākompensē kopējā sākotnējā Darījuma summa un tad jāsāk jauns Darījums ar jebkurām jaunām pārdodamajām precēm un/vai pakalpojumiem vai faktiski iekasējamajām summām.

9.5. Kompensācijas, kas apstrādātas jūsu Kontā, tiek autorizētas līdz trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad uzsākts Darījums. Mēs iekasēsim no jums sākotnējo Darījuma summu un Komisijas maksas un atmaksāsim Kartes turētājam sākotnējo Darījuma summu.

9.6. Ja mēs konstatēsim, ka jūs apstrādājat pārmērīgu daudzumu kompensāciju, mēs varam atspējot kompensācijas iespēju.

10. Nodokļi

10.1. Jūs atbildat par to, lai tiktu noteikti, iekasēti, ieturēti, paziņoti un pārskaitīti attiecīgajām nodokļu iestādēm visi nodokļi, kas aprēķināti, radušies vai jāiekasē, jāsamaksā vai jāietur jebkāda iemesla dēļ saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu. Ja to pieprasa likums vai kompetenta valsts iestāde, mēs būsim pilnvaroti, bet tas nav mūsu pienākums, ziņot attiecīgajām iestādēm par jūsu Konta datiem un Darījumu vēsturi.

TREŠĀ DAĻA - SumUp priekšapmaksas karte

11. Vispārīgie noteikumi

11.1. SumUp var pēc saviem ieskatiem jums izsniegt priekšapmaksas karti (“Karte”) un elektroniskās naudas maku (“Maks”), kas ir piesaistīts jūsu SumUp Kontam. Šī pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no aktivizācijas protokoliem, identitātes verifikācijas un pieejamajiem naudas līdzekļiem, un nav vispārīgi pieejams visiem SumUp klientiem.

11.2. Par šī pakalpojuma izmantošanu var tikt piemērota Darījuma komisijas maksa. Spēkā esošās Komisijas maksas, ja tādas ir, var aplūkot Cenrādī.

11.3. Karti iznsniedz māsas uzņēmums Apvienotajā Karalistē, kuram Apvienotajā Karalistē ir izsniegta atļauja kā elektroniskās naudas institūcijai (FRN 900700)) atbilstoši licencei, ko tai izsniedzis uzņēmums MasterCard International Incorporated..

11.4. Lai izmantotu šo Karti, ir nepieciešams SumUp Konts un saistībā ar to uz šo Pakalpojumu attiecas visi noteikumi, kas izklāstīti šo Noteikumu Pirmajā, Otrajā un Ceturtajā daļā.

11.5. Karte un Maks ir paredzēti uzņēmumiem un tos var izmantot tikai, lai veiktu maksājumus uzņēmumiem, kas ir reģistrējušies SumUp sistēmā. Tas nav paredzēts personīgai lietošanai.

12. Pakalpojums

12.1. Jebkuram SumUp Kontam, kam ir pievienota Karte vai Maks, ir iespēja saņemt Izmaksas uz savu bankas kontu vai uz savu Karti/Maku. Izvēlēties varat, pieslēdzoties savam Kontam SumUp lietotnē.

12.2. Ja izvēlēsieties saņemt naudas līdzekļus uz savu Karti, naudas līdzekļi šim nolūkam tiks turēti Makā, ko jūsu vārdā uztur SumUp.

12.3. Mēs glabāsim summu, kas līdzvērtīgu summai jūsu Makā, nošķirti no mūsu pašu finanšu līdzekļiem, taču kopā ar summām, kas tiek turētas citos Makos, nošķirtā bankas kontā saskaņā ar mūsu reglamentējošajām saistībām.

13. Naudas līdzekļu papildināšana Makā

13.1. Jūsu Maku var papildināt izvēloties saņemt ieņēmumus no jūsu maksājumu kartes apstrādes (t.i. Izmaksas) tieši uz jūsu Maku. Tas nozīmē, ka Izmaksas summa, no kuras tiek atvilktas visas nodevas, kura tiks pārskaitīta uz jūsu Maku, tiks konvertēta elektroniskajā naudā pēc nominālvērtības un tiks glabāta jūsu Makā.

13.2. Papildus jūsu Maka papildināšanai, izmantojot pārdošanas darījumus, SumUp var arī nodrošināt jums iespēju papildināt jūsu Maku, ieskaitot tajā naudas līdzekļus tieši ar kredītakartes vai debetkartes maksājumu vai ar bankas pārskatītjumu.

13.3. Maksājumus uz savu Maku nevar atsaukt vai atcelt. Tomēr jūs jebkurā brīdī varat pieprasīt elektroniskās naudas atmaksu no sava Maka, t.i., jebkurā laikā un bez maksas Maka bilances pārskaitīšanu uz jūsu bankas kontu.

13.4. Karti var izmantot visur, kur tiek pieņemta MasterCard priekšapmaksas karte. Veicot pirkumus par Karti, jūs arī pieprasāt atgūt elektronisko naudu no sava Maka.

14. Naudas līdzekļu izņemšana no Maka

14.1. Jūs jebkurā brīdī varat bez maksas pārskaitīt savā Makā esošos naudas līdzekļus savu bankas kontu (proti, atgūt elektronisko naudu). Jums jāpieslēdzas savam Kontam ar savu unikālo lietotājvārdu, paroli vai citu atbilstošu pieslēgšanās informāciju, lai pieprasītu jūsu Maka bilances izmaksu, un jāievēro sniegtie norādījumi, tostarp jānorāda jūsu bankas konta rekvizīti. Šāda izmaksa tiek pakļauta drošības un krāpšanas novēršanas pārbaudei. Izmaksas pieprasījums tiks uzskatīts par saņemtu, kad būsiet to iesniedzis un atļāvis, izmantojot Lietotni. Parasti naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz jūsu bankas kontu ne vēlāk kā nākamajā Darba dienā, ar nosacījumu, ka pieprasījums ir iesniegts pirms plkst. 12. Lietuvas laiks Darba dienā un jūsu konts ir Lietuvā – tā pati diena.

14.2. Uz jūsu elektroniskās naudas atgūšanu attiecas tādi paši noteikumi kā uz Izmaksām uz jūsu bankas kontu saskaņā ar šo Noteikumu 6.3. – 6.4. punktu.

14.3. Jūsu SumUp Kontam / Makam overdrafts nav pieejams.

15. Jūsu pienākumi un atbildība par neatļautiem darījumiem

15.1. Reģistrējoties un aktivizējot savu Karti, jums ir jāizveido PIN kods.

15.2. Nepierakstiet un neglabājiet savu PIN kodu uz savas Kartes.

15.3. Nekad nevienam neizpaudiet savu PIN kodu. Jūs esat atbildīgs par visiem veiktajiem atļautajiem Kartes darījumiem un ar Kartes izmantošanu saistītajām komisijas maksām. ja jūs atļaujat kādai citai personai piekļūt jūsu Kartei, Kartes numuram, Kontam, PIN kodam, Makam vai Lietotnes pieslēgšanās informācijai, mēs uzskatīsim, ka esat atļāvis šādu izmantošanu un jūs būsiet atbildīgs par visiem darījumiem un komisijas maksām, kas radušās šo personu darbības rezultātā.

15.4. Lai veiktu dažus Kartes darījumus, var būt nepieciešama papildus drošības verifikācija, izmantojot attiecīgu Kartes Plāna 3d drošības sistēmu, un jums ir jāveic šī verifikācija. Var būt nepieciešams atbildēt uz drošības jautājumiem, lai verificētu darījumu, izmantot apstiprinājuma kodu, kas saņems īsziņā vei e-pastā, vai apstiprināt darījumu, nolasot jūsu pirkstu nospiedumu izmantojot savietojamu ierīci.

15.5. Jūs esat pilnībā atbildīgs par katras Kartes, Kartes numura, Konta, PIN koda, Maka un Lietotnes pieslēgšanās informācijas izmantošanu atbilstoši šiem Noteikumiem.

15.6. Nekavējoties ar mums sazinieties pa support@sumup.lv ja uzskatāt, ka esat nozaudējis savu Karti, Kartes numuru, Kontu, PIN, Maku vai Lietotnes pieteikšanās akreditācijas datus, tie ir nozagti vai arī kāds ir pārsūtījis vai varētu pārsūtīt naudu no jūsu Kartes/Maka bez jūsu atļaujas.

15.6.1. Ja jums ir aizdomas, ka jūs Karte ir neatļauti izmantota, jūs varat to uz laiku nobloķēt, pieslēdzoties SumUp lietotnei. Jums šādos gadījumos jāsazinās arī ar mums, lai mūsu drošības dienests varētu veikt izmeklēšanu un aizsargāt jūsu Kontu.

15.7. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums radušies no neatļautiem darījumiem ar Karti, ja jūs pārkāpjat kādu no iepriekš minētajiem pienākumiem vai rīkojaties negodīgi, tīši vai ar rupju nolaidību, veicot ar Karti saistītus darījumus, vai ja mums rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, un mēs par to informējam uzraudzības iestādi.. Pretējā gadījumā un ar nosacījumu, ka jūs paziņojat mums par šādiem neatļautiem darījumiem ar Karti ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā, mēs atmaksāsim jums neatļautā Darījuma summu pilnā apmērā ne vēlāk kā līdz Darba dienas beigām, kas seko dienai, kad par to tika paziņots.

16. Maka un Kartes pakalpojuma termiņš, apturēšana un izbeigšana

16.1. Saskaņā ar spēkā esošajiem naudas atmazgāšanas un terorisma apkarošanas finansēšanas tiesību aktiem un noteikumiem mums ir jāiegūst, jāpārbauda un jāreģistrē informācija par visiem mūsu klientiem. Kamēr šis process nebūs pabeigts, jūsu pakalpojums var būt daļēji ierobežots vai pilnībā aizliegts.

16.1.1. Ja jūsu identitāte tiks apstiprināta daļēji, Kartes izmantošana pilnā apmērā tiks ierobežota, taču, iespējams, ka karti varēsiet izmantot, veicot iepirkumus veikalā. Šie ierobežojumi ietver: nevar izņemt naudas līdzekļus no bankomātiem, veikt starptautiskus darījumus, veikt pārskaitījums no viena konta uz otru un papildināt kontu. Kartes izmantošanu jebkurā laikā var ierobežot krāpšanas novēršanas pasākumi gan ar brīdinājumu, gan bez tā.

16.2. Mēs paturam tiesības bloķēt, apturēt vai anulēt jūsu Karti vai Maku, ja mūsu politiku un procesu rezultātā mēs konstatējam darbības, ko mēs pamatoti uzskatām par krāpnieciskām, aizdomīgām vai noziedzīgām, vai jebkādas darbības, kas neatbilst šiem Noteikumiem.

16.3. Mēs varam uz laiku apturēt jūsu Kartes vai Maka darbību gadījumā, ja konstatējam neparastas vai aizdomīgas darbības Kontā. Ja mēs izmantosim šīs tiesības, mēs pret jums neuzņemsimies nekādu atbildību, ja jūsu Kartē un/vai Makā esošie līdzekļi nebūs pieejami vai jūs nevarēsiet izmantot savu Karti.

16.4. Jūs tiksit informēts par savas Kartes vai Maka bloķēšanu, apturēšanu vai anulēšanu ne vēlāk kā uzreiz pēc šādu darbību veikšanas, ja vien šāda paziņošana netraucēs drošības pasākumiem, kas saistīti ar Kartes vai Maka izmantošanu, vai citādi nebūs pretrunā ar tiesību aktiem.

16.5. Drošības apsvērumu dēļ mēs varam ierobežot darījumu summu vai skaitu, ko jūs varat veikt ar savu Karti. Jūs savu Karti nedrīkstat izmantot nelikumīgām tiešsaistes azartspēlēm vai citiem nelikumīgiem darījumiem. Mēs jebkurā laikā varam palielināt, samazināt, atcelt vai apturēt kādu no ierobežojumiem vai pievienot jaunus.

CETURTĀ DAĻA — Papildu juridiskie noteikumi

17. Mūsu saistības

17.1. Normatīvajos aktos atļautajā maksimālajā apmērā mēs neesam atbildīgi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem un zudumiem vai šajos Noteikumos paredzēto saistību neizpildi, kas radusies sakarā ar mūsu tiesisko un normatīvo prasību un Tīklu noteikumu ievērošanu, jebkuriem nepārvaramas varas notikumiem vai ar to, ka jūs esat pārkāpis šos Noteikumus vai jebkuras spēkā esošās tiesību normu un reglamentējošās prasības.

17.2. Mēs neesam atbildīgi par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp peļņas zudumu vai reputācijas zaudēšanu.

17.3. Šie Noteikumi neizslēdz mūsu atbildību par jebkādām tiesību normās noteiktajām saistībām, kuras nav iespējams izslēgt vai grozīt saskaņā ar pušu vienošanos.

17.4. SumUp negarantē un neuzņemsies atbildību par jebkuras trešās personas darbībām vai bezdarbību, kas saistīta ar SumUp pakalpojumiem, vai par trešo personu reklāmu SumUp vietnē.

17.5. Mēs neatbildam par SumUp pakalpojumu pārtraukumiem vai pasliktināšanos vai par šajos Noteikumos paredzēto starpniecības pakalpojumu pārtraukumiem vai pasliktināšanos.

17.6. Nevienā gadījumā mēs neatbildam par prasījumiem, tiesvedību, zaudējumu vai zudumu segšanas pieprasījumiem tādā apmērā, kas pārsniedz Komisijas maksas summu, ko mēs esam iekasējuši no jums par SumUp pakalpojumu sniegšanu pēdējo trīs (3) mēnešu laikā pirms notikuma, par kuru iesniegta iespējamā prasība.

17.7. Mēs neesam atbildīgi ne par vienu tādas trešo personu aparatūras un citu produktu defektu, kurus mēs pārdodam vai esam iekļāvuši SumUp pakalpojumos. Ražotājs, kurš ir vienīgais atbildīgais par apkalpošanu un atbalstu, nosaka garantijas un citus noteikumus attiecībā uz šādu aparatūru un produktiem.

18. Atlīdzināšana

18.1. Jums ir pienākums atlīdzināt mums un mūsu darbiniekiem, direktoriem, aģentiem, saistītajiem uzņēmumiem un pārstāvjiem, kā arī mūsu apstrādātājiem visus izdevumus, kas radušies saistībā ar tālāk norādīto, un nodrošināt viņu aizstāvību un tiesisko aizsardzību pret visām prasībām, izmaksu piedziņu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pamatotiem advokātu honorāriem), zaudējumu un zudumu kompensācijas prasībām, kas rodas no jebkura prasījuma, tiesas procesa, audita, izmeklēšanas vai cita juridiska procesa, kas radies sakarā ar (i) to, ka jūs esat pārkāpis jebkurā piemērojamajā jurisdikcijā spēkā esošo likumu, noteikumu vai normatīvu vai kādu šo Noteikumu vai Tīklu noteikumu nosacījumu, vai jebkuru citu papildu noteikumu un nosacījumu, kas piemērojams jūsu Kontam, vai ar (ii) to, ka jūs esat nelikumīgi vai nepareizi izmantojis SumUp pakalpojumus, vai ar (iii) jebkuru jūsu Darījumu, kas iesniegts, izmantojot SumUp pakalpojumus, vai ar (iv) to, ka esat pārkāpis jebkuras trešo personu tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām uz privātumu, publicēšanas tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, vai ar (v) to, ka jebkurai citai personai ir piekļuve jūsu pakalpojumiem un/vai iespēja izmantot SumUp pakalpojumus ar jūsu unikālo lietotājvārdu, paroli vai citu atbilstošu pieslēgšanās informāciju.

19. Konfidencialitāte un privātums

19.1. Jūs un mēs uzskatīsim konfidenciālo informāciju, kuru saistībā ar šiem Noteikumiem jūs saņemat no mums vai mēs no jums vai no Kartes turētāja par konfidenciālu, jo īpaši neļaujot trešām personām piekļūt šādai konfidenciālai informācijai. Konfidenciāla informācija ir jebkuri mūsu vai jūsu darbības noslēpumi un/vai komercnoslēpumi, kā arī jebkura informācija par Kartes turētāju, kas nav anonīma. Jums un mums ir pienākums ievērot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus un veikt atbilstošus piesardzības pasākumus pret nesankcionētu karšu un Karšu turētāju datu izmantošanu. Šādus datus var uzglabāt tikai tad un tik ilgi, kamēr tas ir absolūti nepieciešams.

19.2. Ja mēs pārsūtām jums Kartes turētāja personas datus, jūs drīkstat izmantot šādus datus tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai kontrolētu limitus vai apkarotu krāpšanu, vai novērstu saistību neizpildi, nevis citiem mērķiem, piemēram, profilēšanai (piemēram, pirkšanas uzvedības novērtēšanai) vai pārdošanas un tirgvedības pasākumiem, ja Kartes turētājs nav nepārprotami piekritis šādiem lietojumiem. Jūs nedrīkstat izpaust vai izplatīt nekādu šādu informāciju trešai personai vai izmantot to tirgvedības vajadzībām, ja neesat saņēmis nepārprotamu Kartes turētāja piekrišanu. Jums ir jāievēro visas spēkā esošās attiecīgās datu aizsardzības tiesību normas.

19.3. Sīkāka informācija par to, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam jūsu datus, atrodama mūsu Konfidencialitātes politikā SumUp vietnē.

20. Trešo personu attiecības

20.1. Mēs neesam jūsu un Kartes turētāja juridisko attiecību puse, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar jebkura Darījuma pamatā esošo mērķi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu piedāvāto preču vai pakalpojumu kvalitāti un raksturu, pārdošanas cenu, atlaidēm, garantijas nosacījumiem utt. Jums vienmēr jāpozicionē sevi kā no SumUp nošķirtu uzņēmumu.

21. Noteikumu darbības termiņš, apturēšana, izbeigšana

21.1. Šo Noteikumu darbības termiņš ir neierobežots. Jūs jebkurā laikā varat apturēt sava Konta darbību vai slēgt to, savu vēlmi mums darot zināmu rakstveidā. Mēs varam jebkurā brīdī apturēt vai pārtraukt jūsu Konta darbību, vai slēgt to jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, iepriekš par to paziņojot jums. Mēs arī varam apturēt vai izbeigt jūsu Konta darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, ja: (i) jūs esat pārkāpis jebkuru šo Noteikumu nosacījumu vai jebkuru citu nosacījumu, kas piemērojams konkrētiem SumUp pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atsevišķi noteikumi un nosacījumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Tīklu noteikumiem, vai (ii) esat pārkāpis vai mums ir pamats uzskatīt, ka esat pārkāpis jebkuru likumu vai noteikumu, kas attiecas uz SumUp pakalpojumu izmantošanu, vai (iii) mums ir pamats uzskatīt, ka jūs esat kaut kādā veidā iesaistīts krāpnieciskās darbībās, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorisma finansēšanā vai citās noziedzīgās darbībās, vai (iv) jūs mums radāt nepieņemamu kredītrisku vai krāpšanas risku, vai (v) mums ir pamats uzskatīt, ka jūsu Konts (tostarp tam piesaistītā Karte/Maks) ir apdraudēts, vai citu drošības apsvērumu dēļ.

21.2. Ja jūsu Konta darbība tiek izbeigta vai tas tiek slēgts jebkāda iemesla dēļ, jums: (i) joprojām ir saistoši šie Noteikumi, (ii) nekavējoties jāpārtrauc izmantot SumUp pakalpojumus, (iii) jāatzīst, ka šajos Noteikumos paredzētā atļauja piekļūt jums sniegtajiem SumUp pakalpojumiem un izmantot tos vairs nav spēkā, (iv) jāpieņem, ka mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma dzēst visus jūsu Konta datus, kas glabājas mūsu serveros, un (v) jāatzīst, ka jūs neesat tiesīgs padarīt mūs atbildīgus jūsu vai jebkādas trešās personas priekšā par piekļuves izbeigšanu SumUp pakalpojumiem vai jūsu Konta datu dzēšanu.

21.3. Pēc jūsu Konta darbības izbeigšanas stāšanās spēkā jums nekavējoties jāsamaksā mums visas summas, ko esat mums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem, un mēs gluži tāpat izmaksājam jums visas summas, ko esam jums parādā saskaņā ar šiem Noteikumiem. Neatkarīgi no iepriekšminētā noteikuma mums ir tiesības ieturēt Rezervi līdz galīgajai Konta maksājumu nokārtošanai, ieskaitot visas potenciālās Maksājumu atmaksas, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk par trīspadsmit (13) mēnešiem pēc Konta darbības izbeigšanas stāšanās spēkā.

22. Saziņa

22.1. Mēs nosūtām jums rakstiskus ziņojumus un oficiālus paziņojumus pa e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka jūs esat saņēmis šādus ziņojumus un oficiālus paziņojumus divdesmit četru (24) stundu laikā pēc nosūtīšanas pa e-pastu, ja mēs nesaņemam paziņojumu, ka e-pasts nav piegādāts.

22.2. Šim nolūkam jums savā Kontā vienmēr jānorāda vismaz viena derīga e-pasta adrese. Mēs neesam atbildīgi, ja vienīgā jūsu norādītā e-pasta adrese nav derīga vai esat mainījis savu e-pasta adresi, bet neesat mums paziņojis par šīm izmaiņām.

22.3. Jums regulāri un bieži jāpārbauda ienākošie ziņojumi. E-pasts var saturēt saites uz sīkākiem ziņojumiem SumUp vietnē. Ja tiesību normās noteikts, ka mums jāsniedz jums informācija, kas ievadīta ilgstoši izmantojamā informācijas nesējā, mēs nosūtīsim jums vai nu e-pasta vēstuli, vai arī oficiālu paziņojumu, tajā norādot uz informāciju SumUp vietnē, sniegtu tādā formātā, kas ļauj jums saglabāt informāciju drukātā veidā. Jums ir jāsaglabā kopijas no visiem ziņojumiem, ko jums nosūtām vai citādi darām jums pieejamus.

22.4. Papildus saziņai pa e-pastu mēs paturam tiesības sazināties ar jums pa pastu vai pa tālruni, ja nepieciešams. Jebkurš pa pastu nosūtītais ziņojums vai oficiālais paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu trīs (3) darba dienu laikā no dienas, kad tas ir nosūtīts ar Lietuvas pastu, vai piecu (5) darba dienu laikā no nosūtīšanas ar starptautisko pastu.

22.5. Mēs iestatām jums vēlamo valodu, pamatojoties uz valsti, ko esat norādījis reģistrējoties, un mēs nosūtīsim jums standarta ziņojumus jūsu izraudzītajā valodā. Nestandarta ziņojumu gadījumā mēs paturam tiesības sazināties ar jums angļu valodā, un jūs piekrītat šādai saziņai angļu valodā. Dokumenti un ziņojumi citās valodās ir tikai lietošanas ērtībai un neuzliek mums pienākumu sniegt turpmāko informāciju šajā valodā.

23. Intelektuālā īpašuma tiesības

23.1. Intelektuālā īpašuma tiesības ("IĪ tiesības") ir visas tiesības, kas tieši vai netieši saistītas ar SumUp pakalpojumiem, Termināļiem, tīmekļa vietni, interneta domēna vārdiem, visu saturu, ar SumUp pakalpojumiem saistītajām tehnoloģijām un visiem logotipiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām, morālajām tiesībām, datu bāzes tiesībām, preču zīmēm, nosaukumu tiesībām, lietderīgajiem modeļiem un dizaina tiesībām, patentu tiesībām un visām citām ekskluzīvām un neekskluzīvām tiesībām visā pasaulē, kas pastāv tagad vai stāsies spēkā, tiks piešķirtas vai nodotas nākotnē.

23.2. Mēs (vai mūsu licences devēji) esam vienīgais visu IĪ tiesību īpašnieks attiecībā uz SumUp pakalpojumiem, un šie Noteikumi neparedz IĪ tiesību cesiju vai koncesiju jums. Jūs nedrīkstat kopēt, atdarināt vai izmantot IĪ tiesības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

23.3. Mēs piešķiram jums personisku, ierobežotu, neekskluzīvu, anulējamu, tālāk nenododamu licenci (bez tiesībām izsniegt apakšlicences) elektroniski piekļūt SumUp pakalpojumiem un izmantot tos Darījumu pieņemšanas mērķim.

23.4. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat (i) nodot nekādas saskaņā ar šiem Noteikumiem jums piešķirtās tiesības nevienai trešai personai, (ii) sniegt trešai personai jebkādu iespēju izmantot SumUp pakalpojumus (iznomāt, izīrēt vai citādā veidā), (iii) piekļūt vai kontrolēt jebkuru saturu, materiālus vai informāciju, kas atrodas jebkurā SumUp sistēmā, manuāli vai ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, ar robotiem, zirnekļiem, datu ieguves programmatūru utt., (iv) kopēt, reproducēt, mainīt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, publiski attēlot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārraidīt, pārdot vai izplatīt jebkādā veidā SumUp saturu, materiālus vai informāciju, (v) pārkāpt robotprogrammatūras izslēgšanas aizliegumus SumUp pakalpojumu galvenē, izmantot apiešanas ceļus, apiet kādu no SumUp pakalpojumu tehniskajiem ierobežojumiem, izmantot jebkuru rīku, lai iespējotu funkcijas vai funkcionālās iespējas, kas ir atspējotas SumUp pakalpojumiem, vai dekompilēt, izjaukt vai veikt cita veida reverso inženieriju attiecībā uz SumUp pakalpojumu, izņemot apmēros, kuru ierobežošana ir normatīvajos aktos nepārprotami aizliegta, vai (vi) izmantot SumUp pakalpojumus šajos Noteikumos neparedzētiem mērķiem.

23.5. Jūs varat radīt un iesniegt mums saturu kā daļu no SumUp pakalpojumu izmantošanas ("Lietotāja saturs"). Jūs paturat visas tiesības uz savu Lietotāja saturu, ievērojot tiesības, ko jūs piešķirat mums, pieņemot šos Noteikumus. Jūs atzīstat, ka esat jebkura jūsu iesniegtā Lietotāja satura īpašnieks vai ka jums ir autortiesību īpašnieka atļauja augšupielādēt saturu, un jūs piešķirat mums neekskluzīvas, bezatlīdzības, pilnībā samaksātas, nododamas un tālāk licencējamas tiesības izmantot un pavairot šo saturu jebkurai reklāmas vajadzībai un publiski demonstrēt to saistībā ar SumUp pakalpojumiem vai SumUp visā pasaulē. Jūs varat dzēst jūsu iesniegto Lietotāja saturu, izbeidzot sava Konta darbību. Jūs nedrīkstat iesniegt SumUp pakalpojumiem Lietotāja saturu, kas (i) ir nepatiess, maldinošs, nelikumīgs, piedauzīgs, nepieklājīgs, pornogrāfisks, apmelojošs, neslavu ceļošs, draudīgs, uzmācīgs, naidīgs, aizskarošs vai musinošs, (ii) veicina rīcību, kas uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu vai rada civiltiesisko atbildību, (iii) pārkāpj kādu pienākumu pret jebkuru personu vai uzņēmumu vai jebkuras personas vai uzņēmuma tiesības, ieskaitot tiesības uz publicitāti vai konfidencialitāti, (iv) satur bojātus datus vai citus kaitīgus, graujošus vai destruktīvus failus, (v) reklamē produktus vai pakalpojumus, kas konkurē ar SumUp vai tā partneru produktiem un pakalpojumiem, vai (vi) pēc mūsu ieskata liedz jebkurai fiziskai vai juridiskai personai izmantot vai baudīt SumUp pakalpojumus vai var pakļaut mūs jebkādam kaitējumam vai atbildībai. Kaut arī mums nav pienākuma pārbaudīt, rediģēt vai kontrolēt jebkuru Lietotāja saturu, mēs paturam tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā rediģēt vai dzēst jebkuru Lietotāja saturu. Jūs apzināties, ka, izmantojot SumUp pakalpojumus, varat saskarties ar aizvainojošu, nepieklājīgu vai nevēlamu Lietotāja saturu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem jūsu Lietotāja satura zaudējumiem vai kaitējumu tam.

24. Grozījumi

24.1. Mums ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus un mainīt, dzēst, pārtraukt vai noteikt nosacījumus jebkuram SumUp pakalpojumu aspektam.

24.2. Mēs informēsim jūs par jebkurām ierosinātajām izmaiņām šajos Noteikumos, nosūtot e-pastu uz jūsu galveno e-pasta adresi, kas reģistrēta jūsu Kontā, vai ievietojot paziņojumu Lietotnē.

24.3. Ierosinātās izmaiņas stājas spēkā divus (2) mēnešus pēc dienas, kad iesniegts oficiālais paziņojums par izmaiņām, ja jūs neesat mums paziņojis, ka iebilstat pret ierosinātajām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā. Izmaiņas, kas padara šos Noteikumus jums labvēlīgākus, stājas spēkā nekavējoties, ja tā norādīts oficiālajā paziņojumā par izmaiņām.

24.4. Jaunākā Noteikumu versija būs pieejama SumUp tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības jebkurā laikā mums pieprasīt, lai nodrošinām jums šo Noteikumu teksta eksemplāru.

25. Nošķirtība

25.1. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst kādu no šo Noteikumu daļām par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tad šī daļa tiek nošķirta no pārējiem Noteikumiem, kas saglabā spēkā esamību un ir izpildāmi pilnā tiesību normās noteiktā apmērā.

26. Nodošana

26.1. Mums ir tiesības bez ierobežojumiem nodot savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus jebkurai trešai personai, un jūsu piekrišana šādai nodošanai ir paredzēta šajos Noteikumos.

26.2. Jūs nedrīkstat nodot nevienu no savām šajos Noteikumos paredzētajām tiesībām un pienākumiem trešām personām bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

27. Strīdu izskatīšana

27.1. Jebkādas pretenzijas par Pakalpojumiem vispirms jāiesniedz mums, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa support@sumup.lv. Mēs uz jūsu pretenziju atbildēsim rakstiski vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju 15 (piecpadsmit) Darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, tādu iemeslu dēļu, kurus nespējam kontrolēt, mēs varam jums nosūtīt pagaidu atbildi, norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, līdz kuram jūs saņemsiet mūsu galīgo atbildi. Jebkurā gadījumā galīgās atbildes sniegšanas termiņš nepārsniegs 35 (trīsdesmit piecas) Darba dienas pēc pretenzijas saņemšanas. Pretenziju izskatīšana notiek bez maksas. Ja jūs neapmierina mūsu galīgā atbilde vai arī neesam jums atbildējuši, jums vienmēr ir tiesības vērsties Lietuvas Bankā atbilstoši turpmāk izklāstītajai 27.2. sadaļai vai kompetentā tiesā atbilstoši turpmāk izklāstītajai 27.3. sadaļai.

27.2. Jūs varat vērsties Lietuvas Bankā ar lūgumu aizsargāt jūsu tiesības un likumīgās intereses, kas jūsuprāt ir aizskartas. Šādas pretenzijas var iesniegt rakstiski vai elektroniski, nosūtot uz šādām adresēm: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Viļņa, info@lb.lt, un/vai (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-pasts: frpt@lb.lt. Pretenzijas jāiesniedz lietuviešu vai angļu valodā.

27.3. Jebkurš strīds, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar strīdiem par šo noteikumu parakstīšanas likumību, spēkā esamību, anulēšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, iesniedzams izskatīšanai un galīgajai atrisināšanai Lietuvas Republikas tiesā, izņemot gadījumus, kad to aizliedz ES tiesību normas. Pirms strīda iesniegšanas tiesā puses mēģina atrisināt strīdu ar mierizlīgumu.

28. Reglamentējošā likumdošana

28.1. Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas likumdošanu.

PIEKTĀ DAĻA - Definīcijas un saīsinājumi

29.       Definīcijas un saīsinājumi

29.1. Šajos Noteikumos lietotajām definīcijām un saīsinājumiem ir šāda nozīme:

Konts nozīmē jūsu lietotāja kontu mūsu vietnē, kas tiek izveidots pēc tam, kad esat reģistrējies pieteicies mūsu Pakalpojumiem.

Lietotne nozīmē SumUp mobilo lietojumprogrammu, kas ļauj izmantot Pakalpojumus.

Darba diena nozīmē jebkuru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, taču neietver oficiālās svinamās dienas Lietuvā.

Karte nozīmē priekšapmaksas karti, kas pievienota jūsu SumUp kontam un kuru izsniedzis SumUp Payments Limited (māsas uzņēmums Apvienotajā Karalistē, kuram Apvienotajā Karalistē ir izsniegta atļauja kā elektroniskās naudas institūcijai (FRN 900700)) atbilstoši licencei, ko tai izsniedzis uzņēmums MasterCard International Incorporated.

Kartes turētājs nozīmē jūsu klientu, kurš kā komersants iegādājas no jums preces vai pakalpojumus, un vēlas jums maksāt ar maksājumu karti.

Karšu maksājumu sistēmas nozīmē visas kredītkaršu organizācijas kopā, tostarp, (bet ne tikai), Visa, MasterCard un American Express.

Maksājuma atmaksa nozīmē Darījuma summu, kuru var atmaksāt atpakaļ jūsu Kontā, ja attiecīgā karšu maksājumu sistēma, mūsu apstrādātājs, Kartes turētājs vai jebkura mūsu ieceltā finanšu iestāde jebkādu iemeslu dēļ Darījumu apstrīd vai atceļ , nav dota atļauja veikt Darījumu vai mums ir pamats uzskatīt, ka nav dota atļauja veikt Darījumu, vai arī tas ir uzskatāms par pretlikumīgu, aizdomīgu vai tas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem.

elektroniskā nauda nozīmē naudas ekvivalentu jūsu Makā, ko mēs jums esam piešķīruši par naudas līdzekļiem, kas saņemti no jums vai jūsu vārdā no trešajām personām.

Komisijas maksa nozīmē jebkādu komisijas maksu, ko mēs jums piemērosim par mūsu Pakalpojumu izmantošanu un kura pirms katras Izmaksas tiks atvilkta no jebkuras summas, kas jums pienākas no mums . Spēkā esošās Komisijas maksas ir norādītas Cenrādī.

Fee Schedule means an inseparable part of these Terms listing all the Fees and available on our website at https://help.sumup.com/.

IĪ tiesības nozīmē intelektuālā īpašuma tiesības, kas aprakstītas šo Noteikumu 23.1. punktā.

Tīklu noteikumi nozīmē noteikumus, kurus izdevušas kredītkaršu organizācijas, tostarp Karšu maksājumu sistēmas.

Partneris nozīmē trešo personu, ar kuru jums ir atsevišķas darījumu attiecības, kas jums ļauj saņemt e-komercijas maksājumus, izmantojot Partnera lietojumprogrammu.

Partnera lietotne nozīmē trešās personas lietojumprogrammu, ar kuras starpniecību jūs varat pieņemt e-komercijas maksājumus, kuru mēs apstrādājam atbilstoši šiem Noteikumiem, t.i. mobilā lietotne vai tīmekļa vietne, ko jums piešķīris Partneris pamatojoties uz atsevišķām darījuma attiecībām starp jums un Partneri.

Partnera maksanozīmē maksu Partnera vārdā, kuru mēs, ja jūs ar Partneri par to esat vienojušies, varam no jums ieturēt, lai iekasētu naudas summas, kas Partnerim no jums pienākas saskaņā ar atsevišķu komercvienošanos, ko esat noslēdzis ar Partneri.

Izmaksa nozīmē to, ka mēs jums izmaksājam jebkādas summas, kas jums pienākas saskaņā ar šiem Noteikumiem un kuras iegūtas mums apstrādājot jūsu Darījumus.

MKI atbilstība nozīmē jūsu pienākumu šo Noteikumu darbības laikā ievērot spēkā esošos Maksājumu karšu industrijas datu drošības standarta nosacījumus (PCI-DSS) .

Plan means a pricing plan which we may offer to you for the use of our Services. Our available Plans are published on our website at https://help.sumup.com/.

Rezerve nozīmē rezervi, ko mēs esam uzkrājuši no īslaicīgi ieturētām Izmaksām jums, nolūkā nodrošināt jūsu maksājumu saistības, kas noteiktas šajos Noteikumos.

Pakalpojumi nozīmē mūsu veikto maksājumu apstrādi, elektroniskās naudas konta atvēršanu, elektroniskās naudas izsniegšanu un izpirkšanu, maksājumu darījumu izpildi un citus pakalpojumus, kas paredzēti šajos Noteikumos.

SumUp (or “we”, “our”, “us”) means SumUp EU Payments UAB, a company with limited liability incorporated in Lithuania with its registered number 305074395 and with its registered office at Upės str. 23, 08128 Vilnius, Lithuania, and authorised by the Bank of Lithuania as an Electronic Money Institution (license No 56, issued on 27th of August 2019).

Termināls nozīmē karšu nolasīšanas ierīci, ko jums jāizmanto (iegādājoties, iznomājot vai citādi,) lai varētu pieņemt no klientiem karšu maksājumus, kurus mums jāapstrādā.

Noteikumi nozīmē iepriekš izklāstītos noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

Territories mean all the countries supported by us, the list whereof is available on our website at https://help.sumup.com/. You must be duly authorised to conduct business in one or more of the Territories in order to be accepted as our customer and use our Services.

Darījumsnozīmē maksājumu kartes darījumu, ko veicis Kartes turētājs, izmantojot jūsu savietojamo mobilo ierīci, jūsu Lietotni un Terminālu.

Lietotāja saturs nozīmē saturu, kuru esat radījis un iesniedzis mums Pakalpojumu izmantošanas ietvaros.

Maks nozīmē elektroniskās naudas maku, kas piesaistīts jūsu Kontam un Kartei, ja jums tāda ir izsniegta.

jūs (jūsu) nozīmē jūs kā mūsu klientu, kas piekritis šiem Noteikumiem un izmantojat Pakalpojumus.